กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุวัดวังฟ่อน จุดเริ่มต้นครั้งแรกก่อนที่จัดตั้งกลุ่ม ผู้สูงอายุเพียงร่วมมือกันทอผ้าทำถุงย่าม(กระเป๋า)  และตุง เพื่อใช้เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพหลวงพ่อ พระครูอินทปัญญาพร หลังจากสิ้นสุดงาน ผู้สูงอายุได้มีแนวคิดร่วมกลุ่มกันครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมรายได้แบ่งเบาภาระลูกหลาน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สืบสานความเป็นพื้นเมืองไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้
-    ซิ่น (ผ้าถุง) ผืนละ    ๑๕๐ บาท
-    ตุงเก็บลวดลาย    ๓๐๐ บาท
-    ผ้าทอมือเมตรละ     ๗๐ บาท
-    ผ้าสไบเฉียงผืนละ    ๑๐๐ บาท
-    ถุงย้าม (กระเป๋า) มีสามราคา    ๖๐ บาท ๘๐ บาท ๑๐๐ บาท
-    ปั่นฝ้ายเส้น กั้น (ไจ๋)ละ        ๒๐ บาท
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑.    แม่ทองม้วน  พุ่มพวง  ประธานกลุ่ม
๒.    แม่อำไพ  ปันจา  รองประธานกลุ่ม
๓.    แม่หว่าน  แก้วดวงใจ  เลขา
๔.    แม่สุข  วงสกุล  เหรัญญิก
๕.    แม่ไหม  ต่อกัน
๖.    แม่ไข  ต่อกัน
๗.    แม่ไข่  นาละตะ
๘.    แม่ต่อม  วังทพย์
๙.    แม่แก้ว  จิตพยัค
๑๐.    แม่ซิ้ม  วังอะโศก
เชิญทุกท่านสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุได้ที่วัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 22 •กุมภาพันธ์• 2011 เวลา 21:30 น.• )