โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน เดิมเป็นสถานีอนามัย ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ลักษณะเป็นอาคารไม้ทั้งหลังมีทั้งหมด 3 ห้อง ตั้งอยู่ในที่ดินของชาวบ้านในหมู่ที่ 11 บ้านวังฟ่อน โดยมี นางสาวณรัญญา ทะนันชัย เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนแรกที่มาปฏิบัติงานบริการประชาชน ต่อมา ปี 2541ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสถานีอนามัยทดแทน อาคารหลังเก่า มีลักษณะเป็นอาคารแบบถาวร ตัวอาคารเป็นตึกคอนกรีต ใต้ถุนสูงแบ่งเป็น 3 ห้องใช้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน และ ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ มี ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวสูง ใต้ถุนโล่ง แบ่งเป็น 3 ห้องมีห้องเก็บของอยูชั้นล่าง มีความสะดวกสบายและกว้างขวาง มากขึ้น ได้ปรับปรุงด้านสถาปัตย์ ภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยย้ายมาทำการก่อสร้างที่ ม. 12 และ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 และ ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน เมื่อ ปี พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน มุ่งพัฒนาเป็นเครือข่ายบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน แบบบูรณาการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน มุ่งมั่นให้บริการผสมผสานการบูรณาการแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.งานบริหารงานทั่วไป

2.งานวางแผนงานและประเมินผล

3.งานพัฒนาบุคลากร/งานประกันสุขภาพ

4.งานเภสัชสาธารณสุข

5.งานส่งเสริมสุขภาพ

6.งานฟื้นฟูสุขภาพ

7.งานรักษาพยาบาล

8.งานวิชาการ

9.งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

10.งานควบคุมและป้องกันโรค

11.งานการเงิน

12.งานพัสดุ

13.งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

14.งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

15.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 22 •กันยายน• 2016 เวลา 10:29 น.• )