สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น เวลา ๑๒.๓๐ น. (วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๓) เสด็จไปยังโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น เสด็จภายในอุโบสถทรงจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายเจ้าอาวาสผู้จัดการโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมถวายพระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ เสด็จออกจากอุโบสถทรงถวายของพระราชทานสำหรับโรงเรียนแก่พระผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ ทรงพระดำเนินไปด้านหน้าศาลาการเปรียญประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการตราพระราชดำริจังหวัดแพร่ทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทรงพระดำเนินไปยังห้องสมุดทอดพระเนตรกิจกรรมภายในห้องสมุดและการจัดการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เสด็จเข้าห้องทรงงานลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกพระราชทานของที่ระลึกแก้ผู้มีอุปการคุณ ๓๐ ราย ทรงทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานหัตถกรรมของนักเรียนสามเณรกิจกรรมสหกรณ์และการการสาธิตการเรียนการสอนภาษาล้านนาทรงพระเนินไปห้องประกอบภัตตาหารเพลทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการภัตตาหารเพลและนมผงพระราชทานผละผลการตรวจสุขภาพอนามัยของสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่ และทรงเยี่ยมราษฎรก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังท่าอากาศยานแพร่ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯไปยังจังหวัดน่าน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 02 •มีนาคม• 2013 เวลา 14:06 น.• )