สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๓ ก.พ. ๕๓) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยภายในพระอุโบสถและประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนจำนวน ๗๐ ราย จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโรงประกอบภัตตาหาร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประกอบภัตตาหารซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สร้างถวาย ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบภัตตาหารทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบภัตตาหารทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบอาหารเพล จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการเทศน์มหาชาติแบบพื้นเมืองล้านนานิทรรศการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเข้าห้องทรงงานลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงพระดำเนินยังหอไตรโบราณทอดพระเนตรผลงานด้านต่างๆของนักเรียนสามเณรทรงปลูกต้นยมหิน จำนวน 1 ต้น ทรงพระดำเนินยังพระวิหารมิ่งเมืองเสด็จเข้าพระวิหารทรงจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนเสด็จออกจากพระวิหารทรงเยี่ยมราษฎรทรงพระดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 19 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 21:56 น.• )