วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ บ้านลูนิเกต ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง เวลา ๑๓.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากลานเฮลิคอปเตอร์ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ* ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านลูนิเกต ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อเสด็จฯ ถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาลิ่น และกุ้งก้ามกราม จำนวนรวม ๖๙,๐๐๐ ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อขยายพันธุ์เป็นอาหารแก่ราษฎรต่อไป จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการสร้างสนองพระราชดำริ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้านลู บ้านทุ่งกว้าง และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยหม้าย เป็นเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี และยังช่วยป้องกันความเสียหายแก่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการชลประทานแม่ยม ซึ่งมีน้ำหลากพัดพาตะกอนทรายเข้ามาได้อีกด้วย

เสร็จแล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ อยู่ ณ บริเวณนั้น ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์พระราชทานที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาและแจกจ่ายยาแก่ราษฎรผู้เจ็บป่วย กับทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯกลับจังหวัดเชียงใหม่ ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์เมื่อเวลา ๒๒.๔๐ น.

.............................................................................................................

*ในวันที่เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะนี้ ราษฎรจังหวัดแพร่ ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายฎีกาขอสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ที่หมู่ ๖ บ้านดอนแก้ว ตำบลห้วยหม้าย ต่อมาได้รับงบประมาณจัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๖

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 18 •มีนาคม• 2013 เวลา 23:13 น.• )