วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ณ สนามบินจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เวลา ๑๔.๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มายังสนามบินจังหวัดแพร่ เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพลับพลางานพิธีลูกเสือชาวบ้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ พระราชทานให้เจ้าหน้าที่จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระธาตุช่อแฮ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ( ) กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการลูกเสือชาวบ้าน และเบิกประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้านจำนวน ๘๖ รุ่น เฝ้าฯ รับพระราชทานธงประจำรุ่น เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นเสด็จฯ ทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่เฝ้าฯ อยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้นจนสมควรแก่เวลา จึงเสด็จฯประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับจังหวัดเชียงใหม่ ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น.

*การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดำเนินการ คือ โครงการฝายทดน้ำ ฝายปลาฝา หมู่ ๗ บ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง บ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝักหละ หมู่ ๓ บ้านถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 10 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 19:05 น.• )