วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ทีมงานกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดย ดร.ปาริชาติ บุญญาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และผู้นำตำบลประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานไอทีของชุมชนตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (๑+๑ เป็น ๑) "ตำบลไฮเทค ๑ in ๑"

โครงการ “ตำบลไฮเทค ๓ in ๑” มีวัตถุประสงค์ พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ด้านการใช้เครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ในการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการใช้เครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ เพื่อพัฒนางาน ของตำบล ให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทันต่อเหตุการณ์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 18 •มีนาคม• 2014 เวลา 17:21 น.• )