เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมืองชี้เจงเรื่องการเรียกร้องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำตามที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดแพร่ ชุมนุมร้องเรียนให้ช่วยเหลือเรื่องราคาตกต่ำ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ ข้อย่อย คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน โดยสรุปรวมข้อร้องเรียนแล้วเหลือ ๖ ข้อดังนี้ ขอราคาชดเชยกิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท ระยะเวลาของการขายผลผลิตจากธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ น้ำหนักให้ยึดตามใบเสร็จรับเงิน ไม่จำกัดปริมาณรับซื้อผลผลิต รับซื้อผลผลิตความชื้นร้อยละ ๓๕ ในราคา ๗ บาท โดยบวกส่วนต่าง ๑.๕๐ บาท ขอให้เกษตรกรที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าร่วมมาตรการได้

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 18 •กันยายน• 2013 เวลา 16:38 น.• )