วัดต้นม่วง ตั้งอยู่ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ อยู่ทิศเหนือสุดเขตอำเภอเมือง เหตุที่ชื่อต้นม่วงเพาะในที่ใกล้จะสร้างวัดได้มีต้นม่วงกล้วยต้นหนึ่งใหญ่ประมาณ ๒๐ กำสูงประมาณ ๒๐ วาเศษ มีกิ่งก้านสาขา เป็นที่ร่มเย็นมาก ชาวบ้านถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ จึงขนานนามว่าวัดต้นม่วง อีกในหนึ่งคือตั้งอยู่ใกล้น้ำแม่คำมี ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อเดือน ๑๐ เหนือ ปีจอ ตรงกับ ร.ศ. ๑๐๕ จ.ศ. ๑๒๔๘ พ.ศ. ๒๔๒๙ หลักฐานเหล่านี้ปรากฏตามศิลาจารึก อันพญาคำลือได้จารึกไว้ที่ฐานพระประธาน ว่าจุลศักราช ๑๒๔๘ ตัวปีวาย (เสร็จปีจอ) เดือนยี่เป็ง (สิบสองเป็งวัน ๔  พุธ) ไตยกาบสี มูลศรัทธาเจ้าคำลือเป็นเก้า พร้อมด้วยลูกเต๋า (บุตรธิดา) ทุกคน หนปายนอกมายมี ปู่หนานปั๋นติ ปู่แฮด หนานอุต หนานยาวิไชย หนานทิ หนานธัมมะลังกา นางสา นางเกี้ยว สร้างยังพระพุทธรูปเจ้าขึ้น องค์หนึ่งไว้หื้อเป็นตี่ไหว้ เมื่อเดือน ๑๐ เหนือ ขึ้น ๑๔ ค่ำ วันอังคาร พ.ศ. ๒๔๒๙ พญาคำลือ เป็นหัวหน้าได้ไปนิมนต์ พระเตชะ เตชปญฺโญ อันเป็นพระหลานชายของตน ได้อุปสมบทอยู่ที่วัดสันป่าสัก ตำบลเดียวกัน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดต้นม่วง วัดต้นม่วงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ประมาณ ๓ ไร่ ๑ งาน ๐.๓ ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์โฉนดเลขที่ ๑๑๓๐ มีสิ่งปลูกสร้างคือ อุโบสถ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน โรงเก็บเก้าอี้ หอกลอง บ่อน้ำ ประปา เวจกุฏิ (สุขา) แท้งน้ำ ห้องวัสดุ รายนามเจ้าอาวาส

๑. พระเดชะ เตชปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๓๑

๒. พระคันธา คนฺธิโญ พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๓๒

๓. พระคัธวงค์ คนฺธวโส พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๓๔

๔. พระชัยยะ อรินฺโท พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๓๖

๕. พระสุวรรณ สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๓๗

๖. พระอนุรส อนรุทฺโท พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๓๙

๗. เจ้าอธิการปัญฺญา ปญฺญาธโร พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๘๕

๘. พระอธิการอุตธิยะ อุตฺตโม พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๖

๙. พระครูสุทธิธรรมรัตฺ ธมฺมปาโล พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๓๒

๑๐. พระครูสิทธิบริหาร คุณาทโร พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 10 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 22:44 น.• )