ประวัติบ้านวังช้าง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จากคำบอกเล่าของอดีตพ่อกำนันเครือ กันยะมี ได้บอกเล่าลงในหนังสือ ประวัติของจังหวัดแพร่ดังนี้ บ้านวังช้างสร้างทีหลังบ้านสันป่าสักและต้นม่วงสองสามปี แต่เดิมมีต้นต่ออยู่บ้านสันป่าสักตำบลหนองม่วงไข่ แต่ไม่สะดวกหลายด้านเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้างและช้างบ้างซึ่งเป็นช้างของเจ้าหลวงที่มีจำนวนมากมารบกวนพืชผลที่ปลูกไว้ ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยย้ายมาฝั่งปัจจุบันนี้ โดยการย้ายที่ทำไร่ทำสวนตามริมน้ำพอนานเข้ากลายเป็นชุมชนหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่าบ้านวังช้างมีแม่น้ำแม่คำมีซึ่งบริเวณน้ำมีวังลึกเป็นดงช้างเผือกมาอาศัยดื่มน้ำที่วังแห่งนี้ (เป็นคำบอกเล่าข้องผู้เฒ่าผู้แก่สืบกันมา) ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายวิชิน สุขทั่วญาติเป็นผู้ใหญ่คนแรก คนที่สองคือ นายวิชา เสนาสุทธิพรรณ

วัดวังช้างเดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ ปัจจุบันเลขที่ ๒๘๖ หมู่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ มีที่ดิน ๒ ไร่ ๑๓ ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเลขที่ ๔๔๗๐๔ สิ่งปลูกสร้างได้แก่อุโบสถ ๑ หลัง กุฏิ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และหอระฆังหอกลอง ๑ หลัง ประปาหมู่บ้าน ๑ จุด วัดวังช้างสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ แต่เดิมบริเวณวัดเป็นพื้นที่ป่าทึบเป็นที่อาศัยของช้างจำนวนมากตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ บอกว่าช้างเหล่านี้เป็นช้างของเจ้าหลวงเมืองแพร่ตอนนั้นได้มีครูบามหาวงศ์ได้นำชาวบ้านพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างเป็นอารามและให้ชื่อว่าวัดวังช้างตามชื่อหมู่บ้านโดยมีหลักฐานติดอยู่ที่พระพุทธรูปไม้แกะสลักในอุโบสถได้เขียนไว้เป็นภาษาพายัพไว้ว่า “จุลศักราชได้ ๑๒๖๒ ปีกดใจ้เดือนสี่เป็งวันหกมูลศรัทธาตุ๊ลุงมหาวงศ์เป็นผู้สร้าง” มีพระภิกษุสามเณรอยู่สืบกันมาจนถึงปัจจุบัน รายนามเจ้าอาวาสมีดังนี้

๑. ตุ๊ลุงครูบามมหาวงศ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๔๗

๒. พระอธิการ อุต อุตตโม พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๘๖

๓. พระอธิการ เครือธีรปัญโญ พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๐๐

๕. พระมานิตย์ สิริปัญโญ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๖

๖. พระสวิง สีลคโณ พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๙

๗. พระแก้ว อุตตปัญโญ พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐

๘. พระทวีป ทีปธม์โม พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒

๙. พระด่วน เขมวโร พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓

๑๐. พระไวยพัต เตชปัญโญ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๙

๑๑. พระอธิการชุมอาภาธโร พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓

๑๒. พระอธิการบุญทัศน์ปัญญาโม พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

๑๓. พระอธิการนวล อภิลาโส พ.ศ. ๒๕๒๕ – ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยอาศัยศาลาวัดวังช้างเป็นสถานที่เล่าเรียนมีนายใจ สุทธิลักษณ์ เป็นครูใหญ่ และทำการสอน ต่อมาได้จัดสร้างอาคารขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ มีนายเครือ กันยะมี  และพระอธิการธีรปัญโญ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑– ๔ จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๒๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยทางการสั่งให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนมีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ. จำนวน ๑ หลัง  รวม ๑๐ ห้องเรียน อาคารหัตถศึกษา แบบ ๓๑๓ เอ จำนวน ๑ หลัง ห้องส้วมแบบ ๔๐๑ จำนวน ๑ หลัง รวม ๕ ที่นั่ง อาคารชั่วคราว ๑ หลัง (ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล ๑) ประปาโรงเรียน ๑ แห่ง ต่อมาได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อเติมห้องพักครู จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท สร้างห้องน้ำสำหรับครู  จำนวน ๑  ห้องงบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท สร้างห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้องงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วโรงเรียน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 10 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 22:44 น.• )