วัดแม่ยางเปรี้ยวสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ วัดนี้ได้นามวัดว่า “แม่ยาเปรี้ยว” เพราะสาเหตุอยู่ติดลำห้วยแม่ยาง และทายกทายิกาทั้งหลายได้โยกย้ายจากบ้านเปี้ยว (บ้านดอนดีในปัจจุบัน) ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ เข้ามาตั้งอยู่ก่อนเป็นจำนวนมาก มหาชนทั้งหลายนิยมเรียกว่า วัดแม่ยางเปรี้ยว ตั้งแต่นั้นมา วัดแม่ยางเปรี้ยวตั้งอยู่เลขที่ ๑๓/๑ บ้านแม่ยางเปรี้ยว หมู่ ๔ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๙ เขตวิงสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๗๐ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา มีเอกสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๑๙ เล่ม ๓๐๕ หน้า ๑๙ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดลำห้วยแม่ยางหลวง ทิศเหนือ ติดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันตก ติดถนน รพช. ทิศใต้ ติดถนน รพช. สิ่งปลูกสร้างภายวัดมี อุโบสถ ๑ หลัง กุฏิ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (ที่อ่านหนังสือพิมพ์) ๑ หลัง หอไตร – หอกลาง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ – พระพุทธรูป ๗ องค์ พระเจดี – มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง มีเอกสิทธิ์เป็น ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๕๖  ลำดับเจ้าอาวาส ดังนี้

๑. พระอภิวังศ์ อภิวงฺโส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๖

๒. พระตุ้ย กวิชโย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๐

๓. พระอธิการพหรมไชย พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๔

๔. พระครูแก้ว วุทฺฒิโย พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๙๐

๕. พระครูพิสณฑ์สารธรรม พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๐๖

๖. พระอธิการก๋อง ปณฺฑิโต พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕

๗. พระครูวิทิตธรรมวิมล พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 28 •กรกฏาคม• 2012 เวลา 10:58 น.• )