เริ่มต้นจาก อดีตตั้งอยู่"บ้านต้นผึ้ง – บ้านร่องเสือเต้น" พอดีในปี พ.ศ. 2482 ได้เกิดน้ำท่วมติดต่อกันหลายครั้ง และมักมีสัตว์ป่ามารบกวนชาวบ้าน และมาขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ สัตว์ที่มารบกวน เช่น เสือ มีชุกชุมมาก ชาวบ้านเลยได้ย้ายบ้านขึ้นมาอยู่ในแถวบ้านดงเจริญในปัจจุบัน

 

มีผู้มาบุกเบิกตอนแรก คือ "พ่อใหญ่สิงห์ นามวัง , พ่อใหญ่ตา เชียงสา , พ่อมา วังลึก , พ่อแปง นามวัง" ตอนนั้นมีกันแค่ 10 หลังคาเรือน ในอดีตนั้นบริเวณหมู่บ้านดงเจริญมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่มากมาย เช่น ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้รัง ไม้สัก มากมายและต่อมาได้มีหม่องเมี้ยเป็นเจ้าพนักงานของบริษัทมาทำด่านกักกันไม้

ในตอนนั้นต่อมามีญาติๆ และลูกหลานที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ได้ทยอยตามมาอยู่ด้วยมากขึ้น จึงตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อ"บ้านร่องไผ่"แล้วต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านดงจ้อย"

ปี พ.ศ. 2483 ได้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนชั่วคราวเป็นหลังคามุงแฝก อาศัยพื้นดินเป็นอาคารมานั่งเรียนใช้กระดานยาว ใช้เสาฝั่งกับดิน ทำการเปิดสอน วันที่ 20 มิถุนายน 2483 โดยนายพันธุ์ เวียงเจ็ด เป็นครูคนแรกของโรงเรียนและได้ตั้งวัดขึ้นในเมืองปี พ.ศ. 2483

ด้านการปกครอง ตอนนั้นอยู่ในตำบลบ้านต้นหนุน อ.บ้านกลาง นายอำเภอคนแรกตอนนั้นชื่อขุนประสาท เป็นนายอำเภอบ้านกลาง บ้านดงจ้อย มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อว่า "นายวงค์ ทองกาย" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น (เรืองวิทยานุกุล) และได้เป็นกำนัน ตำบลต้นหนุน

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อบ้านดงจ้อย มาเป็น"บ้านดงเจริญ" ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ จนถึงปัจจุบัน และได้แยกออกเป็นสองหมู่บ้าน หมู่ที่ออกไปคือหมู่ที่ 10 ในปี พ.ศ. 2540

โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังนี้ 1. พ่อกำนันวงค์ ทองกาย 2.พ่อสุเทพ วงค์ลัดดา ตำแหน่งสารวัตรกำนันทำการแทนผู้ใหญ่บ้าน 3.พ่อพันธ์ เวียงเจ็ด (เป็นครูใหญ่คนแรก) 4.พ่อเมือง โสภา 5.พ่อสุวิทย์ ถิ่นสอน 6.นายสังวาลย์ แก้วดวงใจ 7.พ่อสุวิทย์ ถิ่นสอน 8.นายสาคร ขวดแก้ว 9.นายชัยชาญ เพาะปลูก ( ปี 2550 - ปัจจุบัน )

บ้านดงเจริญได้แยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่ หมู่ที่แยกออกไป คือ หมูที่ 10 เมื่อปี 2540

ลักษณะทางกายภาพ - ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

ที่ตั้งอาณาเขต - บ้านดงเจริญหมูที่ 3 อยู่ห่างจากอำเภอสองมาทางทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร

- ทิศเหนือติดกับหมู่ 5 บ้านแม่ทะ

- ทิศใต้ติดกับบ้านดงเจริญหมู่ที่ 10

- ทิศตะวันออกติดกับอำเภอร้องกวาง บ้านสันกลาง

- ทิศตะวันตกติดกับบ้านวังฟ่อนและบ้านหัวเมือง

โครงสร้างและจำนวนประชากรจำนวนประชากรทั้งหมด 645 คน เป็นชาย 322 คน หญิง 323 คน จำนวนหลังคาเรือน 191 หลัง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 02 •กันยายน• 2011 เวลา 18:39 น.• )