ประวัติบ้านนาหลวงเมื่อพ.ศ. ๒๒๔๙  พ่อเฒ่าทาซึ่งเป็นพรานป่าจากบ้านทุ่งวัวแดง  อำเภอสาจังหวัดน่านได้เดินทางเข้ามาล่าสัตว์ ได้มาเห็นบริเวณที่ราบของห้วยเอียบ ห้วยเป้า และห้วยแม่เต้น ที่มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวนพรรคพวก และญาติพี่น้องประมาณ ๑๐ ครอบ ครัว  เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ทำการบุกเบิกพื้นที่ทำไร่ ทำนา ทำสวน และได้สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๙โดยการร่วมแรงรวมของชาวบ้าน ในเวลาต่อมา เจ้าหลวงถ้ำสาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองสา ต้องการหาเสบียงต่างๆเพื่อส่งให้แก่เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เจ้าหลวงถ้ำสาจึงกำหนดให้พื้นที่ในเขตบ้าน ที่พ่อเฒ่าทา และพรรคพวกอาศัยอยู่ทำนาเพื่อส่งข้าวเปลือกให้เจ้าหลวงถ้ำสา เพื่อส่งส่วยให้กับเจ้าเมืองน่าน ต่อมาผืนนาที่ใช่ส่งข้าวให้หลวงจึงถูกขนานนามว่า “นาหลวง” ซึ่งใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้

ด้านการปกครอง สมัยก่อนบ้านนาหลวงอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองสา ต่อมาได้แยกตัวมาอยู่ในการเขตอำเภอปง จังหวัดน่าน  ( ปัจจุบันอำเภอปง อยู่ในเขตการปกครองของ จังหวัดพะเยา )เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงกำหนดให้บ้านนาหลวงขึ้นกับเขตการปกครองของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ จนถึงปัจจุบันๆ  มี ๑๘๖ หลังคา
วัดบ้านนาหลวงมีเจ้าอาวาส   รักษาการเจ้าอาวาสที่พอจดจำได้ดังนี้
บ้านนาหลวงมีการคัดเลือกแต่งตั้งให้มี
ผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันที่พอจำได้
1. พระอินตา
๒. พระศรีใจ
๓. เจ้าอธิการเสาร์ เป็นเจ้าคณะตำบลสะเอียบ รูปแรก    มรณภาพ๒๕๑๐
๔. พระทอง  พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๒๒       
๕. พระวงค์  พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๕
๖. พระรอด พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๙
๗. พระทัย    พ.ศ. ๒๕๒๙ –๒๕๓๑มรณภาพ
๘. พระอธิการถา ถานฺวโร
พ.ศ. ๒๕๓๑    ปัจจุบัน
นายมูล ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
พ.ศ.  - ๒๔๘ ๕
นายปัญญา  อยู่สูข    พ.ศ.  ๒๔๘๕ – ๒๔๙๕
นายวงศ์    แก้วกุฬา    พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๕
นายอ้าย    อุดม      พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐   
นายวงศ์    แก้วกุฬา    พ.ศ.๒๕๐๐     - ๒๕๐๓
นายตุ๋น     บัวแดง พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๒๐
นายเหลี่ยม  แก้วกุฬา  พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
นายประเสริฐ    แก้วกุฬา พ.ศ.    ๒๕๒๒-๒๕๒๗
นายเหลี่ยม  แก้วกุฬา    พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๕
นายณรงศักดิ์  ศรีคำภา  พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๑     
นายจิรพงษ์      แก้วกุฬา  พ.ศ.๒๕๕๑ -ปัจจุบัน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ – แพร่
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระเจ้าทันใจและพระธาตุเจดีวัดนาหลวง
หมู่ ๔ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
โดยการนำของ
คุณกัญญาณัฐ ลันลอน คุณวีระ – คุณสุจิตตรา - ด.ญ.อนุนิดา ลาดี  คุณณัฐพงษ์ ปันทะนันท์
คุณสุชีพ – คุณณัฐมน อนุดวง และครอบครัว  คุณธนัสสงศ์ – คุณณสุดา เจริญวงศ์วิภพ และครอบครัว
คุณพเนตร –ด.ช.ภาสกร หงส์เวียงจันทร์ และครอบครัว และคณะกรรมการสาย ร.ร.เชอราตัน-สุขุมวิท
งานบรรพชา – อุปสมบททายาทสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าไตร อัฐบริขาร  น้ำปานะ  ภัตตาหารเพล  เครื่องเสียง ซอพื้นเมือง ได้ที่ ( รองเจ้าอาวาส ) พระวีระพันธุ์ ญาณวีโร
T. ๐๘๓-๓๒๓-๖๖๘๙ - ๐๘๒ – ๘๙๒ - ๒๔๕๖

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 23 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 15:41 น.• )