วัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๕  ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ห่างจากี่ว่าการอำเภอสอง ๒๐๐ เมตร มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ แต่โบราณกาล ประวัติทางการระบุไว้ว่าก่อตั้งมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑ กุมภาพัน ๒๔๘๘ ผูกสีมา ๑ กุมภาพัน ๒๔๘๙ ได้ทำการเปิดสอนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ มีการสร้างอุโบสถเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีเจ้าอธิการเดช(มูล) อุตตโม เป็นประธานในการก่อสร้าง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๓๕๐,๔๐๙ บาท ต่อมามีการบูรณะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและเปลี่ยนช่อฟ้าใบระกา ใช้งบประมาณจากการบริจาคจำนวน ๗๔๙,๗๖๕ บาท โดยมีท่านพระครูวิสุทธิธรรมธารีเป็นประธานในการบูรณะ ต่อมาให้สร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานใหญ่ปี ๒๕๐๐ วัดกลางมีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาตั้งต้นดังนี้ ๑. ครูบาอุด อุตตโม ๒. ครูบาปุ๊ด พุทธวํโส ๓. ครูบาเทพ เทพรํสี ๔. ครูบาภิชัย อภิชยโย ๕. เจ้าอธิการเดช(มูล) อุตตโม พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๕๐๒ ๖. พระครูวิสุทธิธรรมธารี (วิสิทธิ์ วิสุทโธ) พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๔๘ ๗. พระครูกันตสีลพิธาน (พระอธิการนิพนธ์ กนฺตสีโล) พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 14 •กรกฏาคม• 2012 เวลา 08:49 น.• )