เจ้าหลวงเทพวงศ์ หรือเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง) ตระกูลเจ้าหลวงเมืองแพร่ ๔ องค์สุดท้าย เป็นตระกูลใหญ่สืบเชื้อสายมาจากเชื้อเจ้าเจ็ดตน ที่ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ หรือล้านนา เจ้าหลวงเทพวงศ์ หรือเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง) (พ.ศ. ๒๓๖๑ – ๒๓๗๓) เป็นโอรสเจ้าฟ้าชายสามแห่งนครเชียงตุง (ไทยเขิน) เจ้ากาวิละ เจ้าหลวงนครลำปาง (ภายหลังได้ไปปกครองเมืองเชียงใหม่) ได้ไปรับมาไว้ที่ลำปางเนื่องจากเป็นญาติกันแล้วส่งมาปกครองที่เมืองแพร่เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๑ (จากหนังสือฉลองเมืองแพร่ ๗๐๕ ปี) ต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของเจ้าน้อยหนู รสเข้ม มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตน์ราชวัลลภเป็นผู้บันทึก (ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ค้นพบบ้าง)

เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง) มีชายาชื่อ แม่เจ้าสุชาดา มีโอรสธิดา ๒ คน คือ

๑. เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) ชายาชื่อ สุพรรณวดีราชเทวี (ค้นพบในพระคำภีร์วัดหลวง

๒. เจ้าปิ่นแก้ว สามีชื่อ เจ้าวังขวา (เฒ่า) มีบุตรธิดา ๕ คน คือ

๒.๑ แม่เจ้าเขียว สามีชื่อ เจ้าพระเมืองชัย ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวังขวา (หนุ่ม) สืบต่อจากเจ้าวังขวา (เฒ่า) พ่อตา

๒.๒ เจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร) (เจ้าหลวงขาเค) ชายาเอก ชื่อเจ้าแก้วไหลมาราชเทวี (ปรากฏในหลักศิลาจารึกที่วัดหลวง)

๒.๓ แม่เจ้าเฮือนแก้ว (เรือนแก้ว) สามีชื่อ เจ้าบุรีเฒ่า (เจ้าหนานปัญญา หรือเจ้าบุรีปัญญา)

๒.๔ แม่เจ้าแก้ววรรณา สามีชื่อ เจ้าวังซ้ายเฒ่า

๒.๕ เจ้าราชวงศ์ ภรรยาชื่อ เจ้าบัวคำและเจ้าบัวจีน (หลักฐานจากที่ท่านสร้างพระคัมภีร์อุทิศแด่ พ่อเจ้าวังขวา บิดาท่าน) มีบุตร 1 คน (ไม่ปรากฎชื่อ)

๓. เจ้าพุทธวงศ์ ภรรยาและบุตรหลานไม่ปรากฏนาม

เจ้าหลวงเทพวงศ์ หรือเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง) นี้เป็นเจ้าเมืองที่พูดจาไพเราะน่าฟัง พูดเก่ง พูดจาสิ่งใดใคร ๆ ก็เชื่อฟังหมดจนชาวบ้านให้การเคารพนับถือ จึงตั้งสมญานามว่า "เจ้าหลวงลิ้นตอง (ลิ้นทอง)"

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 09 •ตุลาคม• 2012 เวลา 22:46 น.• )