เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)  เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ (พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๔๕) เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เป็นโอรสเจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร) กับแม่เจ้าธิดา มีนามเดิมว่า เจ้าน้อยเทพวงศ์ เมื่อได้รับการสถาปนาขึ้นครองเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๔๓๒ ในฐานะหัวเมืองประเทศราชของสยาม มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิริยวิไชย จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “เจ้าพิริยเทพวงศ์” เจ้าผู้ครองนครแพร่ เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ มีชายาคนแรกนาม “แม่เจ้าบัวถา” มหายศปัญญา (ธิดา เจ้าบุรีเฒ่า กับแม่เจ้าเฮือนแก้ว) ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน ได้รับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี (ธิดา เจ้าบุรีรัตน์ กับแม่เจ้าคำ มาเป็นบุตรบุญธรรม)  เจ้าเทพวงศ์กับชายาคนที่สองมีนามว่า “แม่เจ้าบัวไหล” หรือแม่เจ้าหลวง เป็นธิดาเจ้าไชยสงครามกับแม่เจ้าอิ่น  มีโอรสธิดาด้วยกัน ๗ คน คือ

๑. เจ้ากาบคำ สามีนาม เจ้าอุปราช หรือเจ้าหัวหน้า (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช) ดำรงตำแหน่งเจ้าอุปราช ในสมัยเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ มีบตรธิดา ๓ คนคือ ๑.๑ เจ้าน้อยอินทวงศ์ (อินต๊ะวงศ์) วราราช หรือขุนวีระภักดี + เจ้าลูน อิ่นคำลือ, ๑.๒ เจ้าพลอยแก้ว (วราราช) อุตรพงศ์ + พ.ต.ท. หลวงอารีราษฎร์

๒. เจ้าเวียงชื่น (เมืองชื่น) สามีนาม เจ้าราชวงศ์ มีบุตรธิดา ๓ คนคือ ๒.๑ เจ้าอินทร์ตุ้ม ศรีจันทร์แดง (บุตรรัตน์), ๒.๒ เจ้าอินทร์สม (ชาย)บุตรรัตน์, ๒.๓ เจ้าดาวคำศรุตานนท์ (บุตรรัตน์)

๓. เจ้าสุพรรณวดี สามีนาม เจ้าราชดนัย (เจ้ายอดฟ้า ณ น่าน โอรสพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่าน)  มีธิดาสองคน คือ ๓.๑ เจ้าสร้อยฟ้า (ณ น่าน) โลหะพจน์น์พิลาศ + รองอำมาตย์โทขุนโลหะพจน์พิลาศ, ๓.๒ เจ้าวิลาวัณย์ ณ น่าน

๔. เจ้ายวงคำ สามีนาม พระไชยสงคราม (จอน เตมิยานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ ๔.๑ คุณหญิงจงกลนี ประชาศรัยสรเดช (เจ้าทิพย์เกสร เตมียานนท์), ๔.๒ เจ้าดารารัศมี เตมียานนท์  (ช) ๔.๓ เจ้ามณีนพรัตน์ เตมียานนท์ (ช)

๕. เจ้ายวงแก้ว สามีนาม พระยามานิตย์ราชมนัส มีบุตร ๒ คนไม่ทราบชื่อ  สามีคนที่สอง นายมาร์ติน มีบุตร ๑ คน ชื่อชาลี เทพวงศ์ (มาร์ติน)

๖. เจ้าหอมนวล หรือคุณหญิงราชเดชดำรง สามีนาม พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ ๖.๑ คุณผลิ ศรุตานนท์ (ช) ๖.๒ คุณหวลกลิ่น เดชาติวงศ์ (ศรุตานนท์) (ญ) ๖.๓ คุณเผล็ต ศรุตานนท์ (ช)

๗. เจ้าอินทร์แปลง หรืออินทร์แปง เทพวงศ์ บิดานายโชติ แพร่พันธุ์ หรือเจ้าอินทรเดช เทพวงศ์ หรือยาขอบ และเป็นบุตรชายคนเดียวของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ กับชายาเจ้าบัวไหล ว่าที่เจ้าเมืองคนต่อไป มีภรรยา ๓ คนคือ ๗.๑ เจ้าอินร์แปลง (อินทร์แปง) + นางจ้อย (ข้าหลวงในวังสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) มีบุตรชาย ๑ คน เจ้าอินทร์เดช เทพวงศ์ หรือนายโชติ แพร่พันธุ์ (นามปากกา ยาขอบ) มีบุตรชาย ๑ คน คือ คุณมานะ แพร่พันธุ์, ๗.๒ เจ้าอินร์แปลง (อินทร์แปง) + เจ้าคำเกี้ยว วงศ์พระถาง (ไม่มีบุตรธิดา), ๗.๓ เจ้าอินร์แปลง (อินทร์แปง) + เจ้าเทพเกสร ณ น่าน (ธิดาเจ้าสุริยพงศ์ ผริตเดช พระเจ้าน่าน มีบตร ๒ คน คือ ๗.๓.๑ เจ้าอินทร์ศร เทพวงศ์ + พ.อ. พิเศษบุญชื่น ถนอมคุณ และนางมาลัย รูปวิเชตร (เทพวงศ์) + นายอดุลย์ รูปวิเชตร, ๗.๓.๒ เจ้าอินทร์ทรงรัศมี เทพวงศ์ ภรรยาชื่อนางอุไร มีบุตร ๑ คน คือนายจงรักษ์ เทพวงศ์ (อยู่จังหวัดพะเยา

นอกจากนี้ เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ยังมีโอรสธิดากับภรรยาอื่น ๆ อีก ๗ คน

พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองแพร่ โดยพวกไทใหญ่หรือเงี้ยวที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองแพร่ และทำมาหากินในการขุดพลอย ประเภทพลอยไพลินที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน ได้ทำการก่อจลาจลในเมืองแพร่เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ. ๑๒๑) จากเหตุการณ์ครั้งนี้ เจ้าเมืองแพร่กลัวความผิดจึงหนีออกจากเมืองแพร่ไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นเวลานานหลายปีจนถึงแก่พิราลัย

ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

หนังสือฉลองเมืองแพร่ ๗๐๕ ปี มีหลักฐานเป็นพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ ร.ศ. ๑๒๑ ระบุว่า                  เจ้าพิริยเทพวงศ์และแม่เจ้าบัวไหลชายา เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕               ทรงโปรดปราน ทรงโปรดให้ลงไปเฝ้าที่กรุงเทพฯ บ่อยครั้ง จนเป็นที่คุ้นเคยของเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์          หลายพระองค์ อาทิเช่น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร เป็นต้น เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์เป็นเจ้าเมือง    ที่ทำประโยชน์ให้แก่เมืองแพร่หลายประการ ดังเช่น

๑. ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนรัฐบาลส่วนกลางในการแก้ไขปฏิรูปการปกครองจากระบบหัวเมืองประเทศราชมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งนำมาใช้ในเมืองแพร่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙

๒. ในด้านการศึกษา เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ได้ให้การส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานที่สร้างโรงเรียนชายแห่งแรกและเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างขึ้นที่ถนนคุ้มเดิมตรงข้ามคุ้มของท่าน ทั้งยังให้ใช้ชื่อโรงเรียนตามนามของท่านว่า “โรงเรียนพิริยาลัย” (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่)

๓. ในด้านพระพุทธศาสนา เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ได้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามต่าง ๆ เช่น วัดหลวงหรือ    วัดหลวงสมเด็จวัดพระนอนจุฑามาศ วัดสวรรคนิเวศน์ วัด มิ่งเมือง (ปัจจุบันคือวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) และ         ปูชนียสถานที่สำคัญของบ้านเมืองคือ พระธาตุช่อแฮ เป็นต้น

ยุคสมัยของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ครองเมืองแพร่ อาชีพที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่ ผู้ประกอบการคือ การทำ     ป่าไม้ จึงเป็นที่สนใจของบริษัททำไม้ทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเจ้านายพื้นเมือง ตั้งแต่เจ้าผู้ครองเมืองลงมาถึงเจ้านาย บุตรหลานต่างมีอาชีพในการทำ ป่าไม้ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาลบริษัทต่างประเทศ มีบริษัท      บอมเบย์ เบอร์ม่าของอังกฤษ และประชาชนในบังคับของอังกฤษ มีพม่าและไทใหญ่หรือเงี้ยวเข้ามาทำกิจการทำไม้   ในแพร่ รวมทั้งบริษัทอี๊สต์เอเชียติ๊กของเดนมาร์กด้วยที่มีสัมปทานในการทำป่าไม้สักในเมืองแพร่

 

เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)  และภรรยาอีก ๖ คน

  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + นางบัวคำ มีบุตร ๑ คน คือ เจ้าหนานสม แก่นจันทร์หอม + นางคำมูล (บ้านกาดหลวง) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ เจ้าอินทร์ตา แก่นจันทร์หอม, เจ้าต่อง (แก่นจันทร์หอม) และเจ้าธรรมดา (แก่นจันทร์หอม)
  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + (ไม่ทราบชื่อ) มีบุตร ๑ คน คือ เจ้าหนานตั๋น + นางคำปิ๋ว(ภรรยาคนที่ ๑) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ เจ้าน้อยปุ๋ม แก่นหอม, เจ้าน้อยน่วม แก่นหอม, เจ้าเขียว วังซ้าย และเจ้าเปี้ย วงศ์คำ เจ้าหนานตั๋น แก่นหอม + แม่เจ้าคำเม็ด (ภรรยาคนที่ ๒) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ เจ้าหน้อยจู แก่นหอม ,เจ้าบัวเตียว ทุ่งมีผล (แก่นหอม),เจ้าแก้วไหลมา วงศ์พระถาง(แก่นหอม)
  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + เจ้าบัวแก้ว มีธิดา ๑ คน คือ เจ้าคำมูล เทพวงศ์ สามีชื่อ พระยาพิทักษ์ทวยหาญ มีธิดา ๑ คน คือ คุณสร้อยมาลี ณ ป้อมเพชร + น.พ.บุญชัย ณ ป้อมเพชร, เจ้าคำมูล + สามีฝรั่ง มีบุตรธิดา ๓ คน คือ คุณวัลลภ วีระวัฒนพันธุ์ ,คุณโกศล เทพวงศ์ ,คุณโอยุทธ (เหล่) วีระวัฒนพันธุ์
  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + นางคำป้อ มีธิดา ๑ คนคือ เจ้าบุญปั๋น เทพวงศ์ + พ่อเลี้ยงอองคำ มีธิดา คือ นางบัวเทพ วิจิตร (ภรรยาพ่อเลี้ยงส่างนวล วิจิตร)
  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + นางเที่ยง (บ้านหนองม่วงไข่) มีธิดา ๒ คน คือ เจ้าปิ้น อุตรพงศ์(เทพวงศ์)+เจ้าน้อยคำ อุตรพงศ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายบุญนำ อุตรพงศ์ ,เจ้าจันทร์หรือเจ้าน้อย(เทพวงศ์)+นายคมูล สิกขะมณฑล  มีบุตรชาย ๑ คน คือ นายบุญนำ อุตรพงศ์ ,เจ้าจันทร์หรือเจ้าน้อย(เทพวงศ์)+นายคมูล สิกขะมณฑล  มีบุตรชาย ๑ คน คือ นายบำรุ่ง สิกขะมณฑล
  • เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ + ธิดาเจ้าอุปราช เมืองหลวงพระบาง (ขณะหนีไปอยู่เมืองหลวงพระบาง) มีบุตรชาย ๑ คน คือ เจ้าคำมั่น เทพวงศ์ หรือ เจ้าอินทรประสงค์
    หลังจากเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ถึงแก่พิราลัย เจ้าคำมั่น ได้มาเยี่ยมญาติที่เมืองแพร่ได้ล้มป่วย และเสียชีวิตที่แพร่
........................................................................................................................................
ลำดับเหลนของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์
บุตรธิดาและหลานของเจ้ากาบคำ และเจ้าอุปราช (เจ้าเสาร์ วราราช)
๑. เจ้าอินทวงศ์ (อินต๊ะวงศ์) วราราช + เจ้าลูน (อิ่นคำลือ) มีธิดา ๓ คน คือ
๑.๑ นางมามาลีนี ประชาบาล (เม่น วราราช) + นายห้วน ประชาบาล มีบุตรธิดา ๕ คน
๑.๒ นางยุพา วิจิตร (ลิ่น วราราช) + นายนวล วิจิตร มีธิดา ๑ คน
๑.๓ นางลาวัณย์ บรรณโสภิต (ล่อน วราราช) + นายวิชาญ บรรณโสภิต (ไม่มีบุตรธิดา)
๒. เจ้าพลอยแก้ว (วราราช) + เจ้าน้อยชื่น อุตรพงศ์ มีบุตรธิดา ๒ คน
๒.๑  นาสาวคำเมา อุตรพงศ์
๒.๒ จ่าสิบตรี ชาญ (บุญยืน) อุตรพงศ์ มีบุตรธิดา ๘ คน
๓. เจ้าทิพย์เนตร อารีราษฏร์ (วราราช) + พันตำรวจตรีหลวงอารีราษฏร์ มีบุตรธิดา ๘ คน คือ
๓.๑ นายสฤษฐ์ อารีราษฏร์ + นางสมคิด
๓.๒ นางน้อมศีร์ เนาวังวราห์ (อารีราษฏร์) + นายปิยะ เนาวังวราห์
๓.๓ นางสาวจิราภรณ์ อารีราษฏร์
๓.๔ นางสาวนิตยา อารีราษฏร์
๓.๕ นางปราณีต อารีราษฏร์
๓.๖ นางสุวรรณา สันติกุล (อารีราษฏร์) + นายพงษ์กฤช สันติกุล
๓.๗ นางอัจฉวี บุญญพันธ์ (อารีราษฏร์) + น.อ. (พิเศษ) อ่อน บุญญพันธ์
๓.๘ พล.ต. นคร อารีราษฏร์ + นางพวงแก้ว
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานเจ้าเวียงชื่น (เทพวงศ์) + เจ้าราชวงศ์ (บุตรรัตน์) มีบุตรธิดา ๓ คนคือ
๑ เจ้าอินทร์คุ้ม(บุตรรัตน์)+เจ้าน้อยไชยวงศ์ ศรีจันทร์แดง มีบุตรธิดา คือ
นางศรีมุ หัวเมืองแก้ว(ศรีจันทร์แดง),จ.ส.ต.บุญปั๋นศรีจันทร์แดง ,นางปิ่นแก้ว ศรีจันทร์แดง,นายตั๋น ศรีจันทร์แดง(นอกจากนี้ไม่ทราบชื่อ)
๒ เจ้าอินทร์สม บุตรรัตน์ ภรรยาบุตรธิดาไม่ทราบชื่อ(ถึงแก่กรรม)
๓ เจ้าตาวคำ ศรุตานนท์ (บุตรรัตน์) สามีหลวงนุภาณ ศิษยานุสรรค์ มีบุตรธิดา ๒ คน คุณประกายศรี ศรุตานนท์(ญ),คุณประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์(ช)อตีต ร.ม.ช.กระทรวงเกษตรฯ
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานของเจ้าสุพรรณวดี (เทพวงศ์) และเจ้าราชดนัย (เจ้ายอดฟ้า ณ. น่าน) มีธิดา ๒ คน คือ
๑ เจ้าสร้อยฟ้า (ณ. น่าน) + รองอำมาตย์โทขุนโลหะพจน์พิลาศ มีบุตรธิดา ๔ คน คือ
๑.๑ นายสมพงษ์ โลหะพจน์พิลาศ + นางแสงเดือน (ผ่องใส กันทาธรรม) มีบุตรธิดา ๓ คน คือนางสุภาพ แวงศิริ, นางวรรณแวว ไชยวงศ์ และนายโสภณ แสงศิริ
๑.๒เจ้าวิลาวัณย์ ณ. น่าน ไม่มีบุตรธิดา
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานของเจ้ายวงคำ เตมียานนท์ และพระไชยสงคราม (จอน เตมียานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน
๑. เจ้าทิพย์เกษร เตมียานนท์ หรือคุณหญิงจงกลนี ประชาศรัยสรเดช (ถาบ ผลนิวาศ) มีบุตรธิดา ๑๒ คน คือ
๑.๑ นายแพทย์เกริก  ผลนิวาศ + พ.ญ.จรูญ (ธีรเนตร) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ นายเดชไกร  ผลนิวาศ นางนาภิช (ไกรฤกษ์) บุตรธิดา ๓ คน, นางผ่องศรี ( ผลนิวาศ) + นายอเล็กซานเตอร์ กาสล่าร์ บุตรธิดา ๒ คน, นางปรียา ( ผลนิวาศ) + นายจิตติน สีบุญเรือง บุตรธิดา ๒ คน
๑.๒ นายกฤช  ผลนิวาศ
๑.๓ นายเกรน  ประชาศรัยสรเดช + เจ้าไข่มุขต์ (วงศ์บุรี) มีบุตรธิดา ๕ คน คือ นางธัญญา สุรัสวดี ( ประชาศรัยสรเดช) + ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี มีบตร ๒ คน, นายสาโรจน์  ประชาศรัยสรเดช + นางวัชรี (ลักษณาศัย) มีบุตร ๒ คน, นายอรรณพ  ประชาศรัยสรเดช + นางนลินีมีบุตร ๑ คน, ด.ญ. กรรณิกา  ประชาศรัยสรเดช (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก), นางมาลินี ศรีสมวงศ์ (ประชาศรัยสรเดช) + นายประเสริฐ ศรีสมวงศ์ มีบุตรธิดา ๒ คน
๑.๔  นางศรีวรรณ สุนทรเนตร (ประชาศรัยสรเดช) + นายสนอง  สุนทรเนตร มีบตรธิดา ๓ คน คือ นายเทอดกุล  สุนทรเนตร + นางจูเลียต, นายสุนทรา (สุนทรเนตร) + นายศีริชัย สวัสดิเกียรติ์, นายชยาวุธ เล็กประยูร + นางจริยา มีบุตรธิดา ๒ คน
๑.๕ นางมัณฑนา นนทสุต (ประชาศรัยสรเดช) + ดร.โชติแสง นนทสุต มีบุตร ๑ คน คือ นายไชยยงค์ นนทสุต + นางสุวรรณา (เลิศกิจจา) มีธิดา ๒ คน
๑.๖ นายกรีน  ประชาศรัยสรเดช + นางสุเดช (อัศวเสนา) บุตรธิดา ๒ คน คือ นายทวิรส  ประชาศรัยสรเดช + นางจิตนา (ปลอดโปร่ง), นางรศนา สิทธิคู (ประชาศรัยสรเดช) + นายพงษ์ไพบูลย์ สิทธิดู มีธิดา ๒ คน
๑.๗ นายสุเมธ  ประชาศรัยสรเดช + นางประพิศ (บุญเรือง) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ นายชัชวาลย์ ประชาศรัยสรเดช, นายธราธาร  ประชาศรัยสรเดช และนางประไพพรรณ พิสัยนนทฤทธิ์ (ประชาศรัยสรเดช) + พ.ต.ต.เกรียงไกร พิสัยนนฤทธิ์
๑.๘ นางประภาส ว่องปรีชา  (ประชาศรัยสรเดช) + นายเชี่ยว ว่องปรีชา มีบุตรธิดา ๔ คน คือ นางทรรศนีย์ อิศรเสนา ณ. อยุธยา (ว่องปรีชา) + นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ. อยุธยา มีบุตรธิดา ๒ คน, นายศิระ  ว่องปรีชา,นางสาวอรนุช  ว่องปรีชา และนายชาญ  ว่องปรีชา
๑.๙ นางฉวีวรรณ พิพัฒนโภคา (ประชาศรัยสรเดช) + นายชวลิต  พิพัฒนโภคา มีบุตรธิดา ๔ คน คือ นายจิระ  พิพัฒนโภคา + นางกาญจนีย์ (สระแก้ว) มีธิดา ๑ คน, นางกรันยา โชติสรยุทธ์ (พิพัฒนโภคา) + นายเฉลิมชัย โชติสรยุทธ์, นางสาวพิชชา พิพัฒนโภคา และนายพงศธร พิพัฒนโภคา
๑.๑๐ นายเกียรติ ประชาศรัยสรเดช + นางอรพรรณ (อเนกกานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ นายก้องเกียรติ ประชาศรัยสรเดช,นางเก็จกรรณ เดอร์ (ประชาศรัยสรเดช) + นายธยานิธิ เดอร์ มีบตรธิดา ๒ คน, นายก่อเกียรติ ประชาศรัยสรเดช, นายเกียรติ ประชาศรัยสรเดช + นางเพทาย (อินทรทัต) มีธิดา ๑ คนคือ นางสาววิศรา ประชาศรัยสรเดช
๑.๑๑ นายศักดิ์ ประชาศรัยสรเดช + นางอานะวรรณ (อเนกานนท์) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ นายอเล็ก ประชาศรัยสรเดช, นายอาจ ประชาศรัยสรเดช และนางสาวปิยวดี ประชาศรัยสรเดช
๑.๑๒ นายโชคชัย ประชาศรัยสรเดช + นางเจริญรัตน์ สุขุม มีธิดา ๒ คน คือนางสาวกษมา ประชาศรัยสรเดช และนางสาวกรกฎา ประชาศรัยสรเดช
๒. เจ้าดารา รัศมี เตมียานนท์
๓. เจ้ามณีนพรัตน์ เตมียานนท์ ภรรยาบุตรธิดาไม่ทราบชื่อ
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานของเจ้ายวงแก้ว เทพวงศ์
เจ้ายวงแก้ว เทพวงศ์ + พระยามานิตย์ราชมนัส มีบุตร ๒ คน (ไม่ทราบชื่อ)
เจ้ายวงแก้ว เทพวงศ์ + นายมาร์ติน มีบุตร ๑ คน คือ นายชาลี เทพวงศ์ (มาร์ติน) + นางบัวเหลียว ทิพย์จักร มีบุตรธิดา ๘ คน คือ นายนายชรินทร์ เทพวงศ์ (ถึงแก่กรรม), นายชลอ เทพวงศ์ + นางสุพิน, นางอารมณ์ เทพวงศ์, พ.ต.ท.ชัชวาลย์ เทพวงศ์, นางอรุณี + นายพิเชษฐ สุขเจริญ, นายชวลิต เทพวงศ์, นางอุไรวรรณ เทพวงศ์, นางอมรา เทพวงศ์ + นายนริทธิ์ เสมรสุทต
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานของคุณหญิงราชเดชดำรง (เจ้าหอมนวลหรือหอมหวล)
คุณหญิงราชเดชดำรง + พระยาราชเดชดำรง มีบุตรธิดา ๓ คน คือ
๑. คุณผลิ ศรุตานนท์ + คุณสุดสวาท (กุสุมารทัต) มีธิดา ๑ คน คือ นางพนอ นิลกำแหง (ศรุตานนท์) + พ.อ. (พิเศษ)     ประเวศ นิลกำแหง
๒. คุณหวลกลิ่น เดชาติวงศ์ + ม.ล. กรี เดชาติวงศ์ (หลวงเดชาติวงศ์วราวัตร อดีต ร.ม.ว. คมนาคม) มีบุตรธิดา ๓ คน คือ นางกุศลิน ศรียาภัย + นายนิตย์ ศรียาภัย, นายสุธีร์ เดชาติวงศ์ + พ.ญ. ขวัญฤดี เดชาติวงศ์   และนางสาวกีรติ เดชาติวงศ์
๓. คุณเผด็ต ศรุตานนท์ + เจ้าศรีพรรณ หัวเมืองแก้ว มีบุตร ๑ คน คือ นายเผดิมพันธุ์ ศรุตานนท์ (ถึงแก่กรรม)
........................................................................................................................................
บุตรธิดาและหลานของเจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ (หรือเจ้าอินทร์แปง เทพวงศ์)
๑. เจ้าอินทร์แปง + นางจ้อย มีบุตรชาย ๑ คน คือ เจ้าอินทร์เดช เทพวงศ์ หรือ นายโชติ แพร่พันธุ์ (ยาขอบ) + นาจรัส แพร่พันธุ์ มีบุตร ๑ คน คือ นายมานะ แพร่พันธุ์ + นางจรูญศรี แพร่พันธุ์
๒.  เจ้าอินทร์แปง + เจ้าเทพเกษร (ณ. น่าน) มีบุตร ๒ คน คือ
๒.๑ เจ้าอินทร์ศร  เทพวงศ์ + นางคำป้อ มีธิดา ๒ คน คือ นางมาลี ถนอมคุณ + พ.อ. (พิเศษ) บุญชื่น ถนอมคุณ, นางมาลัย รูปวิเชตร + นายอดุลย์ รูปวิเชตร
๒.๒ เจ้าอินทร์ทรงรัศมี เทพวงศ์ + นางอุไร มีบุตร ๑ คน คือ นางจงรักษ์ เทพวงศ์ (ภรรยาบุตรธิดา ไม่ทราบชื่อ)
........................................................................................................................................
หมายเหตุ คำว่า “เจ้าอินทร์แปลง” หมายถึง “พระอินทร์จำแลงมา”
หมายเหตุ คำว่า “เจ้าอินทร์แปง” หมายถึง “พระอินทร์สร้างขึ้นมา”
ตามภาษาพื้นเมืองแพร่ควรจะเป็น “เจ้าอินทร์แป๋ง” หรือ “อินทร์แปง”แต่ลูกหลานท่านเขียนขึ้นว่า “เจ้าอินทร์แปลง”  จึงต้องเขียนไว้ ๒ คำตามความหมาย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 06 •ตุลาคม• 2011 เวลา 16:23 น.• )