เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) มีชื่อและตำแหน่งเดิมว่า หลวงวิชัย หรือหลวงวิชัยราชา เป็นโอรสของเจ้าทพวงศ์และแม่เจ้าสุชาดา เกิดที่ลำปางแล้วมาช่วยเจ้าเทพวงศ์ทำงานในเมืองแพร่ได้ปกครองเมืองแพร่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๓ – ๒๔๑๔ ในยุคที่พวกยุโรปกำลังล่างเมืองขึ้นและต้องการเมืองไทยเป็นอาณานิคมอังกฤษพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดเมืองแพร่ เพราะมีป่าไม้สักกที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมหาศาล จึงขอเข้าทำกิจการป่าไม้ในเมืองแพร่คือบริษัท อิสต์ เอเชียติก เจ้าหลวงอินทวิชัย ดำเนินวิทโยบายอย่างสุขมรอบคอบ พยายามมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับชนต่างชาติ อันเป็นชนวนให้เกิดสงคราม เมืองแพร่จึงอยู่รอดปลอดภัยตลอดมา

เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) (พ.ศ. ๒๓๗๓ – ๒๔๑๔) เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) เป็นโอรสเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง) กับเจ้าแม่สุชาดา ชายาชื่อ เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี (หนังสือประวัติศาสตร์วัดหลวงกล่าวว่า “คัมภีร์ของเจ้าหลวงอินต๊ะวิชัย เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี”) เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) กับเจ้าสุพรรณวดี มีโอรส ธิดา ๖ คน (หญิง ๕ คน ชาย ๑ คน) คือ ๑. เจ้าหญิงบุญนำ, ๒. เจ้าน้อยศรวิชัย พบหลักฐานที่วัดพระหลวง สูงเม่น, ๓. เจ้าหญิงคำมูล, ๔. เจ้าหญิงน้อง, ๕. เจ้าหญิงบัวคำ, ๖. เจ้าหญิงเทียมตา หรือเตียมตา สามีชื่อ เจ้าธรรมปัญโญ เนื่องจากโอรสเจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) ถึงแก่กรรม เมื่ออายุยังน้อยจึงทำให้ขาดทายาทที่จะครองเมืองแทนบิดา

เจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร) หรือเจ้าหลวงขาเค โอรสเจ้าปิ่นแก้วกับเจ้าวังขวา จึงได้ขึ้นครองเมืองสืบต่อมา

เจ้าราชวงศ์ ภรรยาชื่อ แม่เจ้าบัวจันทร์ (เจ้าราชวงศ์ในสมัยเจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) มีบุตร ๒ คน

๑. เจ้าน้อยชัยลังกา ภรรยาชื่อ แม่เจ้าคำเกี้ยว มีธิดา ๑ คน ชื่อ แม่เจ้าคำ

๑.ก. แม่เจ้าคำ สามีชื่อ เจ้าบุรีรัตน์ (พระยาบุรีรัตน์) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.ก.๑. เจ้าอินทร์ป๋ง มหายศปัญญา ภรรยาชื่อ เจ้าฟองสมุทร (วราราช)

๑.ก.๒. เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี สามีชื่อ หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าน้อยพรหม วงศ์พระถาง) เจ้าสุนันตา ได้เปลี่ยนนามสกุลจาก “วงศ์ถาง” เป็น “วงศ์บุรี” หลังจากสามีได้ถึงแก่กรรมแล้ว

 

๒. เจ้าหนานเมืองชัย ภรรยาชื่อเจ้าจันทร์สม มีบุตร ๑ คน คือ เจ้าน้อยนามวงศ์ (ต้นตระกูลนามวงศ์)

๒.ก. เจ้าน้อยนามวงศ์ ภรรยาชื่อ แม่เจ้าสีคำ มีบุตร ธิดา ๒ คน คือ

๒.ก.๑. เจ้าสุตินนา สามีชื่อ เจ้าน้อยทาน ใจยวณ มีธิดา ๑ คน คือ เจ้าจันทร์แสง โพธิรังสิยากร

๒.ก.๑.ก. เจ้าจันทร์แสง โพธิรังสิยากร สามีชื่อ นายกระจ่าง โพธิรังสิยากร มีบุตรธิดา ๗ คน คือ

๒.ก.๑.ก.๑.  พล.อ.ท. สุระ โพธิรังสียากร + นางผกาวดี (ธิดา ๑ คน)

๒.ก.๑.ก.๒. นายชัยชาญ + นางบุญทวี (บุตร ๒ คน)

๒.ก.๑.ก.๓. นางบุญถม ธรรมจรีย์ + นายธัช ธรรมเจรีย์ (บุตร ๒ คน)

๒.ก.๑.ก.๔. นายฤกษ์ชัย โพธรังสิยากร + นางจันทรา (บุตร ธิดา ๔ คน)

๒.ก.๑.ก.๕. นางเยาวภา พจนารถ + นายทองโรจน์ พจนารถ (บุตร ธิดา ๓ คน)

๒.ก.๑.ก.๖. นางประทุมมาลย์ ชุมแสง + ม.ล. ประณต ชุมแสง ณ อยุทธยา (บุตร ธิดา ๒ คน)

๒.ก.๑.ก.๗. นายชายอาสา โพธิรังสิยากร + นางแจ่มจันทร์ (บุตร ๓ คน)

๒.ก.๒. เจ้าหนานเมืองชัย ภรรยาชื่อเจ้าจันทร์สม มีบตร ธิดา ๖ คน คือ

๒.ก.๒.ก. นายรัศมี นามวงศ์ + นางวรรณา (บุตร ๓ คน)

๒.ก.๒.ข. นายสวน นามวงศ์ + นางอำไพ (ธิดา ๓ คน)

๒.ก.๒.ค. นางสาวคำปัน + นามวงศ์

๒.ก.๒.ง. นายแสน นามวงศ์ + นางภาณี

๒.ก.๒.จ. นางดุษฎี ชุนงาม (นามวงศ์) + พล.ร.อ. ประเสริฐ ชุนงาม (บุตร ธิดา ๒คน)

๒.ก.๒.ฉ. นางดวงเดือน ขัติยะวรา (นามวงศ์) + นายจิตต์ ขัติยะวรา (บุตร ธิดา ๒ คน)

 

สังขารมนุษย์

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว

อายุซาวปี๋ แอ่วสาวบ่กาย

อายุสามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร

อายุสี่สิบปี๋ ย่ะก๋านเหมือนฟ้าผ่า

อายุห้าสิบปี๋ สาวน้อยด่าบ่เจ็บใจ

อายุหกสิบปี๋ ไอเหมือนฟานโขก

อายุเจ็ดสิบปี๋ มะโหกเต๋มตัว

อายุแปดสิบปี๋ ไขหัวเหมือนไห้

อายุเก้าสิบปี๋ ไข้กะต๋ายบ่ไข้กะต๋าย

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 17 •กันยายน• 2011 เวลา 17:38 น.• )