คุณ อวยชัย  ไชยถา ชื่อเล่น เอ๋
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-7185-0920 E-mail : •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน•

ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมโอเพนซอร์สล้านนา

เนื่องจากความต้องการใช้งานโอเพนซอร์สในภาคเหนือ มีความต้องการที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ จึงมีการจัดตั้งชมรมเพื่อแกัปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานโอเพน ซอร์สในภาคเหนือ ชมรมจะทำหน้าที่ในการประสานงาน จัดกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งานโอเพนซอร์ส สโลแกน Opensource is Openmind.

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องโอเพนซอร์ส เพื่อส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส เพื่อสร้างเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการใช้งานโอเพนซอร์ส

กิจกรรม

จัดฝึกอบรมเผยแพร่ด้านโอเพนซอร์ส สร้างเครือข่ายโอเพนซอร์สในระดับชุมชน องค์กร และภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ส่งเสริมให้สมาชิกมีการใช้และแก้ปัญหาโปรแกรมโอเพนซอร์ส และสร้างจิตสำนึกในการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ระดมแหล่งดุมในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาโอเพนซอร์ส ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย

เป้าหมาย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโอเพ่นซอร์ส สร้างเครือข่าย ระดับชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน สร้างเว็บไซด์ของเครือข่ายโอเพนซอร์สภาคเหนือ จัดหาทุน ระดมทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โอเพ่นซอร์สในระหว่างเครือข่าย

สถานที่ตั้งชมรม

เอ็มเทค โน้ตบุ๊คเซอร์วิสช้อป ช้างเผือก 300/12-13 ข้างอาคารไอคอนสแควร์ ติดกับ S&P ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาเอก ปรัชญา - ศาสนา วิชารอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปวช. จากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิคส์
ระดับมัธยมต้นจาก โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงานในองค์กร(ปัจจุบัน - อดีต)

ปัจจุบันมีอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตให้กับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
ทำงานเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
ทำงานให้กับโครงการใต้ร่มพระคุณ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคอมแพสชั่น
ทำงานให้กับโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิค
ทำงานให้กับโรงพยาบาลราชเวช
ทำงานให้กับบริษัทออกัสคอมมิวนิเคชั่น 1991 จำกัด
ทำงานให้กับบริษัทซอฟแวร์ปาร์คจำกัด
ทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้กับนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทักษะในด้านปรัชญา-ศาสนา
เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาโอเพนซอร์ส เพราะได้เรียนรู้การปฎิสัมพันธ์กับผู้คน และการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร


ประสบประการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์
มีประสบประการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2533
จะแบ่งประสบประการณ์ออกเป็นด้านๆ ดังนี้

- ในการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษา BASIC
ภาษา Assembly 8086, 8088 , 80386 ,Assembly บนลีนุกซ์
ภาษา C
ภาษา Pascal
ภาษา COBOL
Delphi, SQL
ภาษาที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต HTML, Java , PHP

- ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง APPLE II
เครื่อง ตระกูล X86 (ตั้งแต่ 8086 - จนถึงปัจจุบัน)
เครื่อง IBM 9375 (MainFrame)

- ในการใช้ Operating System
Macintosh
Dos ตั้งแต่ 3.0 - 7.0
Windows  3.11,95,98,ME,2000,XP
Linux  RedHat , ลีนุกซ์ทะเล, Ubuntu Linux , Debian Linux

- การใช้โปรแกรม
CW(จุฬาเวิร์ด),RW (ราชวิถีเวิร์ด), Microsoft Office, Photoshop, OpenOffice,Kompozer, The Gimp, Blender, Tux paint,  gCompris , tuxtype , tuxmath

- ทักษะในด้านการพิมพ์ดีด (วัดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาไทย 40 คำต่อนาที
ภาษาอังกฤษ 60 คำต่อนาที

อาชีพในปัจจุบัน
อาชีพอิสระเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

  • รับงานติดตั้งและดูแลระบบ Server และระบบเครือข่ายต่างๆ
  • รับอบรมซอฟแวร์โอเพนซอร์ส
  • รับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโอเพนซอร์สสำหรับองค์กรต่างๆ
  • รับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส
  • รับพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส
  • รับงาน  Web Application ด้วย PHP Mysql


ผลงาน
- เป็นผู้ก่อตั้งท้องถิ่นโอเพนซอร์สต้นแบบ(www.sangaban.org) ซึ่งเป็นแนวคิดในการศึกษา พัฒนาและการนำโอเพนซอร์สสู่ชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาผู้ใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งจากกรณีศึกษาของโครงการท้องถิ่นโอเพนซอร์ส ทำให้วงการโอเพนซอร์สตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาผู้ใช้งานโอเพนซอร์ส สามารถศึกษารายละเอียดได้จากบทความ แบ่งปันประสบการณ์จากการพัฒนาโอเพ่นซอร์สในชุมชน
- พัฒนา Tuxpaint , tuxtype, tuxmath, gcompris เพื่อบรรจุเข้าไปจันทราซีดี www.chantra.in.th
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล 18 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข http://www.khunyuamhealth.com/18Files/About.html

ประสบประการณ์ในด้านวิทยากร

- โอเพ่นซอร์สกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ณ สถาบันราชภัฎวิทยาเขตแม่สา เชียงใหม่ ปี 2550
- การใช้งานลีนุกซ์ในชีวิตประจำวัน ณ สถาบันราชฎัฏวิทยาเขตแม่สา เชียงใหม่ ปี 2550
- PROs & CONs of Opensource Software ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่
- วิทยากรบรรยายเรื่องลิขสิทธ์ให้กับโรงพยาบาลสารภี(23 พ.ย. 2552)

บทความสำคัญๆ ที่ได้เขียน
- การติดต้งเกมส์ RED ALERT โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม WINE
- การเขียนโปรแกรมภาษา Pascal บน Ubuntu
- การติดตั้ง 13 Fonts บน Ubuntu ตามมติของ ครม.
- การใช้ DOS บนลีนุกซ์
- บทความการใช้โปรแกรมวินโดวส์บนลีนุกซ์สำหรับทะเล 7.0(TLE 7.0)
- บทความการใช้โปรแกรมวินโดวส์บนอูบุนตูลีนุกซ์รุ่นเด็บเปอร์(Ubuntu Dapper)
- บทความการใช้โปรแกรมวินโดวส์บนอูบุนตูรุ่นเอ็ดกี้(Ubuntu Edgy)
- บทความการใช้โปรแกรมวินโดวส์บนอูบุนตูรุ่นเฟซซี่(Ubuntu Feisty)
- บทความการใช้โปรแกรมวินโดวส์บนลีนุกซ์ทะเล 8.0 (TLE 8.0)
- งานแอนิเมชั่นโดยอาศัยโอเพ่นซอร์ส
- การใช้ OpenOffice ทำนามบัตร
- วิธีการติดตั้ง Dock bar และ Screenlets
- การปรับแต่ง Awn Dock และ Screenlets
- แนะนำเกมส์ในแนว Civilization ชื่อว่า Free Colony
- วิธีการ backup evolution
- แนะนำเกมส์ Lincity (simcity บน ubuntu)
- ติดตั้ง Lexitron (dictionary) บน ubuntu
- การแก้ปัญหา font เพี้ยนเมื่อนำไปเปิดบนวินโดวส์
- ล้าง Harddisk ก่อนติดตั้ง Ubuntu

บทความ และเทคนิคอีกอื่นๆ  ใน ubuntuclub.com
บทความเหล่านี้เป็นบทความที่เขียนแบบ step by step เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถนำไปศึกษาได้เอง ทดลองและปฎิบัติได้เอง ซี่งส่งผลต่อการใช้งานโอเพนซอร์ส และการพัฒนาโอเพนซอร์สในประเทศไทยของเรา

หนังสือคู่มือแจกฟรี ที่ได้เขียน
- หนังสือคู่มือการใช้งาน Ubuntu Desktop
- หนังสือการทำนามบัตรโดยใช้ OpenOffice


งานสอนโอเพนซอร์ส
- เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับโอเพนซอร์สให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ในโครงการท้องถิ่นโอเพนซอร์ส
- เป็นผู้ประสานงานการอบรมลีนุ๊กซ์ทะเลในช่วงฤดูร้อน 2548 ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมอูบุนตูที่ซิป้าเชียงใหม่ ปี 2550
- เป็นอาจารย์สอนวิชาโอเพนออฟฟิคให้กับโครงการสานน้ำใจ IT พี่สู่น้อง คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550
- เป็นผู้ริเริ่มการอบรมอูบุนตูราคาประหยัด
- เป็นผู้ให้การอบรม OpenOffice ราคาประหยัด
- เป็นผู้ให้การอบรม Ubuntu Advance ราคาประหยัด
- เป็นผู้ให้การอบรม Ubuntu ในงานมหกรรมซอฟแวร์โอเพนซอร์สครั้งที่ 3
- อบรมการฝึกใช้งาน OpenOffice ซึ่งจัดโดย SIPA
- โครงการอบรมหลักสูตร Opensource Software ในภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
- อบรม OpenOffice ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง
- อบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับประชาชนในตำบลลวงเหนือ
- อบรมการทำเว็บไซด์โดยใช้ Joomla ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง
- พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาลขุนยวม www.khunyuamhealth.com

หน้าที่ทางสังคม

- ประธานชมรมโอเพนซอร์สล้านนา www.lanna-oss.org
- ทีมผู้บริหารอูบุนตูคลับ www.ubuntuclub.com
- ประธานกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ผู้ก่อตั้งและพัฒนาท้องถิ่นโอเพ่นซอร์สต้นแบบ www.sangaban.org ในเขตตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 04 •สิงหาคม• 2012 เวลา 16:13 น.• )