นายอำเภอเฉลิมวุฒิ  รักขติวงศ์ เข้าทักทายเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) ขณะที่เด็กกำลังต่อคิวถ่ายบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๔ มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกอบอุ่น และมีความประทับใจที่นายอำเภอเห็นความสำคัญของตนเอง ส่วนคุณครูที่นำเด็กนักเรียนคือคุณครูธรรมรงค์   โลกคำลือ ,คุณครูพัชยา วังกาวรรณ์ และคุณครูมยุเรศ วงศารัตนศิลป์ ปิดท้ายด้วยกำนันสมพล พุมพวง ได้ต้อนรับเด็กนักเรียนอย่างอบอุ่น

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 02 •สิงหาคม• 2011 เวลา 19:41 น.• )