วัดทุ่งน้าวตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ วัดทุ่งน้าว เริ่มตั้ง พ.ศ.ใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2481 ได้ผูกพันธสีมา  วันที่ 9 เดือนมีนาคท พ.ศ. 2486 สังกัดมหานิกาย  เนื้อที่ตั้งวัด จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา

ที่ธรณีสงฆ์แปลงที่ 1 จำนวน  1 งาน แปลงที่ 2 จำนวน 1 ไร่ 61 ตารางวา
เมื่อ พ.ศ.2549 ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้เป็นลานวัด ลานกีฬา  ลานใจ
รายนามเจ้าอาวาส
1.พระอุตมา
2.พระอภิชัย
3.พระอธิการพุฒิ (ปุ๊ด)  (พระครูพุทธิมาศึกษากร)
4.พระอธิการอำพรรณ  วรปญฺโญ (คำโศรก)
5.พระครูวรธรรมสาร  (สมพร  สุจิตฺโต)  รูปปัจจุบัน

 

เมื่อ พ.ศ.2549 พระครูวรธรรมสาร ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค 6 ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอสอง  จนถึงปัจจุบัน วัดทุ่งน้าว โทร .0 5463 4164

อุโบสถ

 

ศาลาต้อนรับแขกและหอระฆัง

 

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสอง

 

ศาลาการเปรียญ

 

ศาลาพิพิธภัณฑ์

 

กุฏิสงฆ์

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 23 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 15:42 น.• )