20 ปี แม่พิมพ์คนนี้ที่สร้างบุคลากรในหมู่บ้านวังฟ่อน อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ และเป็นที่รักของลูกศิษย์ ผมขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ทุกคนนำประวัติคุณครูเผยแพร่ผ่านเว็บเพื่อเป็นการขอบพระคุณคุณครูพัชยา วังกาวรรณ์

นางสาวพัชยา วังกาวรรณ์

ครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๑
ประวัติการศึกษา
ประโยคประถมตอนปลาย โรงเรียนบ้านวังหลวง
ประโยคมัธยมศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์ จัหวัดหวัดแพร่
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  วิทยาลัยครูลำปาง
ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติรับราชการ
๒๕๒๓ - ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
๒๕๓๗ - ๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่
๒๕๓๔ - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฏร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่
ผลงาน
๑. ครูต้นแบบสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ปี ๒๕๔๖
๒. ครูปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ให้แก่อำเภอสอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๓๙/๑ หมู่๓ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ความประทับใจในอาชีพ
ข้าพเจ้ามีความประทับใจในอาชีพครูมาก เพราะครูเป็นผู้วางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุกด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อลูกศิษย์ได้นำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และเป็นคนดีของสังคมตลอดไป
ปรัชญาในวิชาชีพ
จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ลูกศิษย์ในอุดมคติ
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน พัฒนาสังคมการเรียนรู้ให้ก้าวไกล ไม่สร้างปัญหาให้สังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ที่สำคัญคือ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 31 •มกราคม• 2011 เวลา 17:11 น.• )