ประวัติวัดดงเจริญ

วัดดงเจริญ   ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.   ๒๔๙๒   เป็นสำนักสงฆ์ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดดงเจริญแล้วใน   วันที่   ๑๓     มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อก่อนนี้บ้านดงเจริญขึ้นอยู่ เป็น ต.บ้านหนุน  อ.สอง  บ้านดงเจริญ  ย้ายมาจากบ้านต้นผึ้ง  และบ้านหัวเมืองบางส่วน  พ่อใหญ่ตุ้ยเป็นคนแรกที่พาพรรคพวกย้ายมา  และก่อนนั้นเข้าเรียกว่าวัดดงจ้อย  เพราะว่ายังเป็นป่า  ดงเสือ    ช้าง   เป็นป่าดงดิบทึบ  ต่อมาเปลี่ยนเป็น ชื่อดงเจริญ  มาจนถึงทุกวันนี้

รายนามเจ้าอาวาสวัดดงเจริญ

วัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.     ๒๔๙๒  พระจ๋อย      ไข่คำ          รักษาการแทนเจ้าอาวาส

พ.ศ.     ๒๔๙๔  ย้ายกับบ้านเดิมหนองม่วงไข่

พ.ศ.     ๒๔๙๖  อุปสมบท    พระทัง       เชียงสา     พ.ศ.  ๒๔๙๘    ลาสิกขา

พ.ศ.     ๒๔๙๘  พระพุฒิ       ทองประไพ   และ   ลาสิกขา

พ.ศ.     ๒๔๙๙  พระประเสริฐ อยุ่แทนต่อมาได้ย้ายกับบ้านเดิม ที่บ้านต้นหนุน

พ.ศ.    ๒๕๐๐   อุปสมบท พระมั่น   สุมโน( พุทธทรง)ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสจากนั้น  พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้ย้ายไปอยู่ที่ จ.เชียงราย

พ.ศ.    ๒๕๐๗   อุปสมบทพระมา    สุภะโร   รักษาการแทนจนรับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสจนถึง   พ.ศ.   ๒๕๑๙   ได้ลาสิกขา    พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้สร้างศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง  พร้อมศรัทธาบ้านดงเจริญ

พ.ศ.    ๒๕๑๙   อุปสมบท   พระสิทธ์    พุทธทรง   ได้สร้างกุฎิหนึ่งหลังเป็นสองชั้นพร้อมศรัทธาบ้านดงเจริญ  รักษาการแทนเจ้าอาวาส

พ.ศ.   ๒๕๒๔    ได้ลาสิกขาไป

พ.ศ.   ๒๕๒๔    พระเสาร์  บ้านต้นหนุนจากนั้นได้ย้ายไป

พ.ศ.   ๒๕๒๕    พระสมพงษ์  เตชวโร   ได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึงพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น

พ.ศ.   ๒๕๓๔    พระพุฒิ     พุฒิสาโร    ได้มาอยู่แล้วได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาหนึ่งหลังอยู่ไม่นานก็ได้มรณภาพลง  เมื่อพ.ศ.  ๒๕๓๙

พ.ศ.   ๒๕๓๙    พระสมัยแทนจากนั้นไม่นานก็ลาสิกขามีพระสิงขรรักษาการแทน จากนั้นก็ลาสิกขาไป

พ.ศ.   ๒๕๔๐    พระสมพงษ์       กาแก้ว   รักษาการแทนอยู่ไม่นานก็ลาสิกขา

พ.ศ.   ๒๕๔๑    พระพิน     พระปอย     รักษาการแทนได้สร้างกุฎิหลังใหม่ขึ้น  ๑  หลังโดยการได้นำคณะศรัทธาบ้านอื่นมาร่วมด้วย

พ.ศ.   ๒๕๔๒    พระมั่น       สุมโน

พ.ศ.   ๒๕๔๔    พระจันทร์

พ.ศ.   ๒๕๔๗    พระสารี่

พ.ศ.   ๒๕๔๘    พระสมเกียรติ  หรือตุ๊โก๋

พ.ศ.   ๒๕๔๙    จนถึงปัจจุบันพระสำเนียง   ปิยสีโล  ได้อุปสมบทซึ่งก็ได้เป็นลูกหลานของชาวบ้านดงเจริญนี้เองได้เกิดที่นี้   รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตอนนี้ได้จบจากการศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตแพร่

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 02 •กันยายน• 2011 เวลา 18:41 น.• )