โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)   ตั้งอยู่เลขที่   2   ติดกับถนนสายวังฟ่อน-หัวเมือง

อยู่ในเขตหมู่ที่  12  บ้านวังฟ่อน    ตำบลหัวเมือง    อำเภอสอง   จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์  54120

โทรศัพท์    0 - 5465 – 2173 , 0 -5465-2190    โทรสาร      0 5465 – 2173 , 0 -5465-2190     e-mail  -   website

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่   เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล

ปีที่  1( 4 ขวบ)   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยอาศัยศาลาวัดวังฟ่อนเป็นอาคารเรียน  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4 โดยมี  นายหมวก  รักพงษ์   เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2486   ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรได้ช่วยกันจัดหาไม้  วัสดุ  อุปกรณ์ เพื่อตรียมไว้ก่อสร้างอาคารเรียน

พ.ศ. 2489  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 2 ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้อง มุงด้วยหญ้าคา แต่ไม่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2491   พระอธิการบุญเติง  สิทธิธรรมโม กับราษฎรบ้านวังฟ่อนช่วยกันต่อเติมพื้น  ฝา  และเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องจนเสร็จ ในปี  พ.ศ.  2494  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดวังฟ่อน

(สิทธิราษฎร์บำรุง) ต่อมาครูและชาวบ้านเห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนค่อนข้างคับแคบ  จึงได้สงวนที่ดินด้านทิศใต้ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ประมาณ  23  ไร่  เตรียมไว้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่

ในปี พ.ศ. 2511  นายจวน   ทรัพย์สุทธิ  นายอำเภอสอง นายเย็น สุขกันต์  ครูใหญ่โรงเรียนวัดวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)   นายเม็ด  ลอยเลื่อน  ผู้ใหญ่บ้านวังฟ่อน เห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ จึงได้ประชุมกรรมการศึกษาและราษฎรบ้านวังฟ่อน เพื่อย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่บนที่ดินที่สงวนไว้ โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.

ในปี   พ.ศ. 2516  นายเย็น  สุขกันต์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนเวียงเทพวิทยา  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายนิคม  ปรียานุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดวังฟ่อนเป็นโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

ในปี  พ.ศ.  2518  ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านวังฟ่อน  สถานีอนามัยตำบลหัวเมือง สร้างประปาโรงเรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข. อีกจำนวน 4  ห้องเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)

ในปี   พ.ศ.  2527   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 203  จำนวน 1 หลัง

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2529  สปจ. แพร่ได้มีคำสั่งย้ายนายนิคม  ปรียานุวัฒน์   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านร่องเย็น  และแต่งตั้งให้  นายเจริญ   รัตนชมภู  รักษาราชการแทน  จนถึงเดือนสิงหาคม  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเพลิน   กาวี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ในปี พ.ศ. 2533  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา ได้เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2533  และขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในปีต่อมา

วันที่  3  ตุลาคม  2537  ทางราชการได้แต่งตั้ง  ให้นายเจริญ  รัตนชมภู  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาโรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2550

วันที่  1  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนถูกโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546

วันที่  27 ธันวาคม  2550  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่  23 ธันวาคม   2552  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายสวัสดิ์  ใจตุรงค์  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา  และแต่งตั้งให้ นายสมบัติ  เสนวิรัช  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีห้องเรียนทั้งหมด  11 ห้องเรียน  มีพื้นที่  20 ไร่  2 งาน  40 ตารางวา

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 29 •มิถุนายน• 2012 เวลา 21:56 น.• )