ภาพกิจกรรมประกวดโครงการหน้าบ้านน่ามอง วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในบ้าน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาไม่ให้บ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ส่งเสริมให้ปลูกผักไว้กินเองที่บ้านรวมถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ตลอดถึงความสวยงามของพืชหรือดอกไม้ไว้ตามบ้านเรือน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 20 •กันยายน• 2015 เวลา 21:20 น.• )