สำนักงานคณะกรรมการเผยแพร่พุทธศาสนนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่พุทธธรรมวัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระราชสิทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ถือธุดงควัตร เจริญศีล สมาธิ ปัญญา และเผยแผ่คำสั่งสอนทางพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังวัด บ้าน โรงเรียน พื้นที่ต่างๆ เส้นทางในจังกวัดแพร่คือ บ้านดอนชัยสักทอง ดอนชัย ป่าเลา นาไร่เดียว พระธาตุพระลอ ทุ่งน้าว หนองเสี้ยว หัวเมือง ย่านยาว เวียงตั้ง มหาโพธิ์ เวียงทอง ผาสุข หาดลี่ พงหัวหาด วัดพงป่าหวาย แพร่ธรรมาราม สิ้นสุดที่วัดเด่นชัยเด่นชัย