“กลุ่มแม่ญิงวังหลวง” หรือ “ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวังหลวง” เป็นกลุ่มที่ได้จัดขึ้นโดย นางวัชราภรณ์ จันทนู ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหลวง อีกทั้งยังเป็นผู้นำสตรีในตำบลวังหลวง ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลวังหลวงที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่อาเซียนในอนาคตข้างหน้า จึงได้รวบรวมกลุ่มต่างๆ ในตำบลวังหลวงและตำบลใกล้เคียงที่ต้องการเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม บนพื้นฐานการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาววังหลวงเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ เช่น การจักสาน การทอผ้า การแกะสลักไม้ การแปรรูปอาหาร การเย็บผ้า เป็นต้น

กลุ่มแม่ญิงวังหลวง มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน กลุ่มต่างๆ ได้เข้ามารวมกันเป็น โดยใช้ชื่อแบรนด์ หรือสัญลักษณ์ให้ท้องตลาดเป็นที่รู้จักในชื่อ “แม่ญิงวังหลวง” แม่ญิงวังหลวงที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มมากมาย และพร้อมที่จะศึกษาและพัฒนาศุ่ตลาดสากลต่อไป อีกทั้งยังสอนงานจากภูมิปัญญาต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทั้งในตำบลวังหลวง และตำบลที่ใกล้เคียง

กลุ่มของเราจัดตั้งขึ้น โดยที่สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ ในงานต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่กลุ่มขาดเงินทุนในการนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย ทางกลุ่มจึงได้ขอรับเงินสนับสนุนจากทาง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหลวง โดยจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว บนเงื่อนไขและข้อตกลงของสมาชิกกลุ่มที่มีร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงของกลุ่มที่ยั่งยืนและยาวนานสืบไป

ปัจจุบันกลุ่มแม่ญิวังหลวงมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ ทั้งกระเป่า หมอนพิง และของใช้ต่างๆ งานแกะสลักไม้ที่มีสตรีในตำบลวังหลวงสามารถทำได้เช่นกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการฝึกสอนจากกำนันตำบลวังหลวง นายรัฐกานต์ จันทนู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงแกะสลัก อาหารแปรรูป กล้วยฉาบ ข้าวแตน ขนมเทียนแก้ว หมูเส้น หมูสวรรค์ แคปหมู อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก และวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มของที่ระลึก เป็นต้น และปัจจุบันนี้กลุ่มได้ต้องการที่จะฟื้นฟูงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นคนวังหลวงที่เคยเป็นที่รู้จักมากเมื่อหลานปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ การทอผ้าพื้นเมือง ให้กลับมาอยู่คู่กับคนวังหลวงและสืบทอดต่อชนรุ่นหลังต่อไป ทางคณะกรรมการและสมาชิกจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่านนายอำเภอหนองม่วงไข่ นายการันต์ เกื้อวันชัย ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราคือการทอผ้า จึงได้สนับสนุนในการช่วยดำเนินการจัดหางบประมาณจากจังหวัดแพร่ ในการจัดซื้อกี่กระตุกครบชุด จำนวน ๒ ชุด มูลค่า ๕๖,๒๕๐ บาท และทาง กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ท่าน ผอ.อรุณี พันธุ์พาณิชย์ ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการฝึกอบรมการทอผ้าแก่ชนรุ่นใหม่และเด็กเยาวชนที่สนใจ จำนวน ๓๐๐ ชั่วโมง สมาชิกกลุ่มได้ให้ความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้จำนวนมาก เป้าหมายผู้เรียครั้งแรก ประมาณ ๒๐ คน

กลุ่มแม่ญิงวังหลวง ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เวปเพจว่า “แม่ญิงวังหลวง” ใน Facebook , Line, instragram เป็นต้น ชื่อกลุ่มแม่ญิงวังหลวงของเราจึงเป็นที่รู้จักจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสอนงานแก่ผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ FM 91.0 MHz. กับทาง กศน. อำเภอหนองม่วงไข่ ความสำเร็จของกลุ่มมีความเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ จนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สายใย กศน.” ทางช่อง ETV เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ตำบลวังหลวงของเราได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ กลุ่มแม่ญิงวังหลวง จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เมื่อเข้ามาในหมู่บ้าน/ตำบลวังหลวงของเราแล้ว นอกจากจะได้ชมงานแกะสลักที่งดงาม ปราณีต ได้กราบนมัสการพรธาตุวังหลวง ได้แอ่ว อะเมสซิ่งวังหลวง ฯลฯ แล้ว ยังได้ซื้อของฝากที่น่าประทับใจและมีคุณค่า มีคุณภาพที่ดี ไปฝากเพื่อนและคนในครอบครัวด้วย

กลุ่มแม่ญิงวังหลวงของเราจัดตั้งขึ้น โดยที่สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ ในงานต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่กลุ่มขาดเงินทุนในการนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย ทางกลุ่มจึงได้ขอรับเงินสนับสนุนจากทาง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหลวง โดยจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว บนเงื่อนไขและข้อตกลงของสมาชิกกลุ่มที่มีร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงของกลุ่มที่ยั่งยืนและยาวนานสืบไป

ที่ตั้งและสถานที่ประกอบการของกลุ่มแม่ญิงวังหลวง

ที่ทำการกำนันตำบลวังหลวง / สถานีบำบัดทุกข์ตำบลวังหลวง  เลขที่  ๙๙  หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหลวง              อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๔๗๐๘๑  

ติดต่อ : นางวัชราภรณ์   จันทนู   (ประธานกลุ่ม)

๐๙๑-๐๙๐๙๘๐๘

E-mail : •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน•

Webpage : https://www.facebook.com/BWL.phrae?ref=hl

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 08 •เมษายน• 2014 เวลา 13:27 น.• )