วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ทีมงานกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดย ดร.ปาริชาติ บุญญาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำตำบลหัวเมืองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IT โครงการริเริ่ม โลกสตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สิทธิราษฎร์บํารุง เป้าหมายของการพัฒนาระยะยาวในการใช้ ไอ.ที.มาช่วยเพื่อยกระดับศักยภาพ ในการผลิตและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น

สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 28 •มีนาคม• 2014 เวลา 08:58 น.• )