ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีแนวคิดในการช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เกิดความคล่องตัว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอำเภอ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง โดยการจับคู่อำเภอทำงานร่วมกันในลักษณะของ “คู่แฝด” จึงเสนอให้มีโครงการ “๑+๑ เป็นหนึ่ง” เป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ในการดำเนินงานของทั้งสองอำเภอร่วมกัน ตกผลึกความคิด โดยมีผลสรุปร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาระบบการทำงานแบบ บูรณาการ โดยกำหนดให้มีโครงการ “ตำบลไฮเทค ๓ in ๑” บูรณาการทำงานด้านการสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์และภาพลักษณ์องค์กรเป็นที่หนึ่ง

ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ดร. ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะด้านการใช้ระบบ IT ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มในการปรับทัศนคติของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบ IT ในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาตนเองด้าน IT พร้อมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมเรื่องระบบ IT แบบครบวงจรและให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมเรื่องโปรแกรมการใช้งานด้าน IT

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 20 •มีนาคม• 2014 เวลา 21:01 น.• )