วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมพล พุ่มพวง ตัวแทนผู้นำหมู่บ้านและชาวเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่ตำบลหัวเมือง กราบขอบพระคุณไปยัง ธกส. สาขาสอง ที่มีโครงการ ธกส สู้ภัยแล้ง นำโดยคุณบุญทัน เทพแก้ว ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำกัด สาขาสอง นำเงินมาช่วยเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำมาซื้อน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำ และขอขอบคุณไปยัง อบต.หัวเมือง นำโดย คุณสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองที่นำเงินมาช่วยเหลือ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอบคุณนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว กรมชลประทานในการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ " จำนวน ๑ เครื่อง ขอบนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ " จำนวน ๑ เครื่อง สุดท้ายขอบคุณปลัดนิกร ยะกะจาย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสอง ที่ห่วงใยประชาชนถึงพื้นที่ประสบภัย