1.งานบริหารงานทั่วไป

2.งานวางแผนงานและประเมินผล

3.งานพัฒนาบุคลากร/งานประกันสุขภาพ

4.งานเภสัชสาธารณสุข

5.งานส่งเสริมสุขภาพ

6.งานฟื้นฟูสุขภาพ

7.งานรักษาพยาบาล

8.งานวิชาการ

9.งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

10.งานควบคุมและป้องกันโรค

11.งานการเงิน

12.งานพัสดุ

13.งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

14.งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

15.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม