ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (Children's Day) โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  โดยนายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมวันเด็กทุกปีโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับทุนการศึกษาจากคุณทิพวัลย์ แก้วโมลี เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๔๒๘ บาท มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคน

๒๕๕๗ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

๒๕๕๖ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

๒๕๕๕ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

๒๕๕๑ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

๒๕๕๐ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

๒๕๔๙ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

๒๕๔๘ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

๒๕๔๗ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

๒๕๔๖ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

๒๕๔๕ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส

๒๕๔๔ นายชวน หลีกภัย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

๒๕๔๓ นายชวน หลีกภัย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

๒๕๔๒ นายชวน หลีกภัย  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

๒๕๔๑ นายชวน หลีกภัย  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

๒๕๔๐ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

๒๕๓๘ นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

๒๕๓๗ นายชวน หลีกภัย  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

๒๕๓๖ นายชวน หลีกภัย  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

๒๕๓๕ นายอานันท์ ปันยารชุน  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

๒๕๓๔ นายอานันท์ ปันยารชุน  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

๒๕๓๓ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๓๒ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๓๑ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๓๐ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๒๙ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๒๘ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

๒๕๒๗ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น

๒๕๒๖ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม

๒๕๒๕ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

๒๕๒๔ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

๒๕๒๓ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

๒๕๒๒ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

๒๕๒๑ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

๒๕๒๐ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

๒๕๑๙ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

๒๕๑๘ นายสัญญา ธรรมศักดิ์  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี

๒๕๑๗ นายสัญญา ธรรมศักดิ์  สามัคคีคือพลัง

๒๕๑๖ จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

๒๕๑๕ จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

๒๕๑๔ จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

๒๕๑๓ จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

๒๕๑๒ จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

๒๕๑๑ จอมพล ถนอม กิตติขจร  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง

๒๕๑๐ จอมพล ถนอม กิตติขจร  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย

๒๕๐๙ จอมพล ถนอม กิตติขจร  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี

๒๕๐๘ จอมพล ถนอม กิตติขจร  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี

๒๕๐๗ จอมพล ถนอม กิตติขจร (งดจัดงานวันเด็ก)

๒๕๐๖ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด

๒๕๐๕ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

๒๕๐๔ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

๒๕๐๓ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

๒๕๐๒ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 11 •มกราคม• 2014 เวลา 17:22 น.• )