ธรรมทานคืออะไร ?

การให้ธรรมะเป็นทาน เช่น ให้วิชาความรู้ ให้คำแนะนำสั่งสอนในทางที่ดี ให้คำตักเตือนเมื่อหลงทางผิด และที่ทำให้ง่ายที่สุดคือการให้หนังสือธรรมะเป็นทาน ในบรรดาการให้ทั้งหลาย ไม่ว่าเป็นข้าวน้ำ วัตถุสิ่งของ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมะเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทั้งปวง

ควรให้ธรรมทานแก่ใคร ?

เป้าหมายแรกคือคนไทย ๗๐ ล้านคน ใครก็ได้ โดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนในโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด พ่อแม่ ครูอาจารย์ ลูกศิษย์ บุตรธิดา โรงงาน เรือนจำ โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา สถานพินิจ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ แล้วขยายไปทั่วโลก

เหตุใดการให้ธรรมทาน จึงดีกว่าการให้ทั้งปวง ?

พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง ผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงาม แต่ ผู้ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ได้อ่านหรือฟังธรรมะแล้วย่อมเกิดความ สำนึกที่ดี มีความพากเพียรในการละชั่วทำดี มีสติปัญญาและมีความเพียรในการปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ สร้างสุขให้เกิดขึ้นแก่ตน คนรอบข้าง และสังคมต่อๆ ไป ไม่สิ้นสุด

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

โดย พุทธทาสภิกขุ

เชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพศาลาพระวจนะ เพื่อศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องตรงตามพระไตรปิฏกและเป็นห้องสมุดชุมชนมีหนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพ ประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์ โดยท่านสามารถร่วมทำบุญเพียงเดือนละ ๑๐ บาท หรือ ปีละ ๑๒๐ บาทเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาและซื้อหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือพุทธวจนะต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง ๐๘-๖๗๒๘-๗๕๔๘ หรือทาง •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน• หรือทาง facebook : https://www.facebook.com/wungfon ร่วมกันเป็นอุบาสกที่ดีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะครับ สถานที่ตั้งศาลาอยู่หน้าวัดวังฟ่อนทิศเหนือ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 12 •ตุลาคม• 2013 เวลา 21:33 น.• )