โรงพยาบาลสองร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เรื่องการดูแลคนพิการ - ผู้สูงอายุ – ผู้ด้อยโอกาส นำโดยคุณหมอ ศรินญา งอนวงศ์ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสอง วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน

พี่น้อง อสม. บ้านวังฟ่อน ร่วมแรงร่วมกันซื้อหลังคาโรงเก็บรถและเปลี่ยนสังกะสีใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก “พันดงค้านไม้” เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท และกองทุนพัฒนา รพ.สต.บ้านวังฟ่อน ๗,๐๐๐ บาท รพ.สต.บ้านวังฟ่อนขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ รพ.สต.บ้านวังฟ่อน ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มไม่ปลอดภัยเรื่อยการเจาะหาสารพิษวิธีป้องกัน และให้การบำบัดรักษาด้วยรางจืด เป็นเวลา ๑ เดือน และนัดตรวจซ้ำอีกครั้งหลังรับการบำบัด ๑ เดือน หมายเหตุ จากการดำเนินการตรวจหาสารพิษในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ๒๐๐ รายพบเป็นกลุ่มเสี่ยง =๗๘ ราย กลุ่มไม่ปลอดภัย =๓๔ ราย ตรวจเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

หนึ่งในโครงการ โครงการ HHC (Home Health Care) การพัฒนาระบบริการสุขภาพที่บ้าน ให้กับผู้รับบริการทั้งในยามปกติ และยามเจ็บป่วยจึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพของสถาบันครอบครัว และชุมชนในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การจัดบริการต้องครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ มุ่งเน้นการบริการแบบองค์รวม (Holistic Care) เช่นเดียวกับ การบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รพ.สต.บ้านวังฟ่อน ตรวจหาสารพิษในกลุ่มเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐๐ คน โดยงบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.แพร่ สรุปผลพบกลุ่มเสี่ยง ๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ไม่ปลอดภัย ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗ โดยมีการดำเนินการให้ความรู้และดำเนินการรักษาในกลุ่มไม่ปลอดภัย ๓๔ ราย ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 28 •สิงหาคม• 2013 เวลา 16:47 น.• )