เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางเขมวิกา อินกัน ปลัดอำเภอสอง ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๕๖ เขตตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยข้อมูลที่ใช้วัดเกณฑ์การประเมินภาพใหญ่มีดังนี้ การบริหารองค์กร การพัฒนาหมู่บ้าน การจัดระเบียบหมู่บ้าน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ