เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเข้ารับรางวัลที่ ๑ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รับ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส โดยความสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับความร่วมจาก คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวเมือง คณะครู บุคลากร คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ รพสต.ในตำบลหัวเมือง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และชุมชนชาวตำบลหัวเมือง และหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ศูนย์เด็กของเราได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น รางวัลชนะเลิศศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง