วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียน วังฟ่อนวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสนองงานตามพระราชดำริ ฯ

พันธกิจ (Mission)
1. สร้าง/ให้โอกาสทางการศึกษาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สนองงานตามพระราชดำริ ฯ

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพ(โอกาส)ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
2. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้
4. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ
6. มีเครือข่ายการพัฒนารูปแบบต่างๆ
7. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น
8. มีการดำเนินงานเพื่อสนองงานตามพระราชดำริฯ

กลยุทธ์( Strategy)
1.การสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.พัฒนาบุคลากร
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเครือข่าย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 22:17 น. )