ผลงานของมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภายใต้การบริหารงานของนายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) โดยการสอบ (Onet) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระได้อันดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้โล่และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ๘ กลุ่มสาระ ได้อันดับที่ ๓ ของเขต ได้โล่และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ โล่และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท