วัดเหมืองแดง สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๗ ที่ได้ชื่อว่า “เหมืองแดง” เนื่องจากก่อนสร้างวัด มีหนองน้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถหลังปัจจุบัน มีน้ำสีแดงคล้ายเลือดปนไหลออกไปบรรจบกับลำเหมืองซึ่งผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตามปรากฏการณ์นี้ว่า “เหมืองแดง” ส่วนท่านผู้นำในการบุกเบิกสร้างวัดคือ ครูบาวงศ์ ท่านเป็นชาวบ้านเหมืองแดงแต่ไปบวชอยู่วัดน้ำคือ (วัดเมธังกราวาส) ภายหลังท่านได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสกลับมาสร้างวัดที่บ้านเกิด เมื่อวัดมีฐานะมั่นคงดีแล้ว ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรกและวัดเหมืองแดงเมื่อได้รับการอุปการอุปถัมภ์จากชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ จึงเจริญมั่นคงมาจนถึงปุจจุบันนี้ ลำดับเจ้าอาวาส ๑ ครูบาอภิวงศ์ ๒ ครูบาคำตั๋น สุคนฺโธ ๓ ครูบาหลง ๔ พระเติง ๕ พระดัด กลฺยาโณ (ปลูกเพาะ) ๖ พระดั ๗ พระเกี๋ยง กนฺตธมฺโม ๘ พระชาญ วัดเหมืองแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ บ้านเหมืองเมือง ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสูงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 21 •มิถุนายน• 2013 เวลา 23:05 น.• )