“นิทรรศการศิลปะ ป่าดง พงไพร เชื่อมฟ้าเชื่อมท้องถิ่น สู่เมือง” คงไม่มีใครเขาคิดทำกิจกรรมลักษณะนี้และอาจจะเป็นเพราะ ไม่มีพื้นที่ที่เป็นเหมือนสวนศิลปกรรมหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่ครูนคร บุญญาสัย คนเดียวที่จะทำเป็นงานที่ท้าทาย ประหยัดเงิน มีสถานที่เป็นของส่วนตัวอยู่แล้ว จึงดำริ ขณะเดียวกันก็พอมีต้นทุนทางสังคมระดับท้องถิ่นอยู่บ้างแล้ว อาทิได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขึ้น ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงปี ๒๕๕๔ ตลอดระยะเวลาดำเนินชีวิตมาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ก่ออำลาจากไปตามวาระสัจธรรมของชีวิต โลกแห่งความเป็นจริงและการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อชีวิตครั้งนี้เป็นการทบทวนอดีตว่าที่นี่ คือจุดเริ่มต้นของงานนิทรรศการศิลปกรรมปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ที่ดำเนินงานมาถึง ๑ ทศวรรษ คือ ๑๐ ครั้ง ความหมายคือวันคืนที่อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ ศิลปินนักเขียนเจ้าของหอศิลป์ใตยวน จากจังหวัดเชียงราย ได้มาพำนักพักผ่อนในอดีตเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาเพื่อมาเยี่ยมชมฝนดาวตกจากฟากฟ้า ที่สวนศิลปกรรมธารตากหมอกแห่งนี้ ขณะที่ฝนตก เราสนทนาคิดจินตนาการถึงดาวลูกไก่ดาวราศีดาราจักร อายุคน วัน เดือน ปี หลาย ๆ ปี ที่หมดสิ้นไปโดยว่างเปล่า เราปรึกษากันว่าครูศิลปะภาคเหนือพรรคพวกเราก็มีมากมายหลายคนทำไมเราไม่มีการติดต่อสื่อสารมาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ เยาวชน นักเรียนผู้สนใจงานศิลปะกันเลย มันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ทำไม่ต่างคนต่าอยู่ต่างทำกิจกรรม ผิดถูกว่ากันไปแบบอย่างที่ดี ๆ ไม่มีการขานรับไม่มีการเริ่มต้นส่งเสริม อยู่กันแบบตัวใครตัวมัน ตายไปแล้วก็เผาแค่นั้นหรือ

จากวันที่ดูฝนดาวตกจุดเริ่มต้นที่ปรึกษากัน ๒ – ๓ คน ในที่สุดการนัดหมายเครือข่ายครูศิลปะประชุมพยปะกลุ่มแกนนำต่างจังหวัด เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน จุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ นิทรรศการศิลปะปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ ๑ ที่ถือกำเนิดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปะวันฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.นฤมล เรืองรังสี เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ ประธานกลุ่มครูศิป์ และที่สำคัญคือได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจากศิลปินเกียรติยศ ศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งเอเชีย คืออาจารย์ ดร.ถวิลย์ ดัชนี และอาจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพัฒน์ ศิลปาธรไปเป็นกำลังใจร่วมงานอยู่อย่างอบอุ่นจนงานปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนาพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนกันใจจังหวัดภาคเหนือร่วม ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่โดยศิลปินชาวแพร่จะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการปอยครูศิลป์ ครั้งที่ ๑๑ ขึ้นถือเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนิทรรศการปอยครูศิลป์แผ่นยดินล้านนาครั้งที่ ๒ หลังจากจัดขึ้นที่สวนอาหารบ้านฝ้ายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ของคุณพึงใจ กษิณฤกษ์ (เจ้อึ่ง) ในปี ๒๕๔๖ เป็นการแสดงว่าสวนศิปกรรมเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แห่งนี้กลายเป็นจุกพบปะผู้คนทุกหมู่เหล่าบุคคลสำคัญของท้องถิ่นเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ จรรโลงธรรม จรรโลงโลกให้อย่างยืนนานให้มันคงสืบไป หน่วยงานอื่นใดผู้สนใจทั่วไปมีประสงค์ที่จะมาพักผ่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมทางศิลปะตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาถึงเยาวชนในท้องถิ่น สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก ๗๘ หมู่ ๕ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ๐๘ – ๙๘๕๓ – ๗๕๖๑ โดยครูนคร บุญญาสัย ยินดีต้อนรับรวมทั้งกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ครูนคร บุญญาสัย เกิดวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๕๕ ปี ที่อยู่ ๑๒๖ หมู่ ๙ บ้านหนุนเหนือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐

วุฒิการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔ ครุศาสตร์บัณฑิต ( ค.บ.) วิชาเอกบริหารการศึกษา กศ.บป. รุ่น ๔ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศิลปกรรมสากลจากวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.วิจิตรศิลป์) จากโรงเรียนสิริกรศิลป์วิทยา ถนนลอยเคราะห์ ซอย ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พ.ศ. ๒๕๑๒ ประถมศึกษาตอนปลาย ป.๗ โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย (ชัย) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พ.ศ. ๒๕๑๐ ประถมศึกษาตอนต้น ป.๑-ป.๖ โรงเรียนวัดสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รับราชการครู ครูบำนาญพิเศษ อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ (๒๕๑๙ – ๒๕๕๓) สานที่ทำงาน “พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน” โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ สามารถติดต่อได้ทาง ๐๘ – ๙๘๕๓ – ๗๕๖๑

ประวัติการแสดงงาน

๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่ ๙ ครบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๒๕๔๔ – ๒๕๕๑ นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๑ – ๗

๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ นิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ครั้งที่ ๑ – ๖

๒๕๔๗ นิทรรศการศิลปกรรม “ฮอมปอยสล่าเมืองบ้านไม้คำ” ณ บ้านไม้คำ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๒๕๔๗ ร่วมงานศิลปะและศิลปินเพื่อหอศิลป์เชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย

๒๕๔๘ นิทรรศการศิลปกรรม “จิตกรรมนำฝันสานสัมพันธ์ ไทย – อเมริกา” ณ หออัครศิลปิน จ.ประทุมธานี

๒๕๔๙ นิทรรศการศิลปกรรม ๔๙ ศิลปินไทยในแดนล้านนา เนื่องในโอกาสเปิดหอศิลป์ไตยวน

๒๕๕๐ นิทรรศการศิลปกรรม “ฮอมศิลป์ถิ่นโกศัย เทิดไท้องค์ราชันย์” เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

๒๕๕๐ นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๕๕๐ นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชันยตลาดนักศิลปะสล่าล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๐ นิทรรศการศิลปกรรม ๘๐ ศิลปิน ๘๐ พรรษา ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๕๕๑ ขณะนี้เตรียมงานแสดงครบวาระ ๖๐ ปีเกษียณอายุราชการอาจารย์ อุม ธราวิจิตรกุล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ และเตรียมงานแสดงงานปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๘ ณ จ.เชียงราย ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๒

๒๕๕๒ นิทรรศการฮอมศิลป์ “เปิดบ้านเฮือนคำแสน” ๔ มกราคม ๒๕๕๒ จ.แพร่

๒๕๕๒ ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๘ ณ หอศิลป์ไตยวน จ.เชียงราย ๑๗มกราคม-๑กุมภาพันธ์๒๕๕๒

๒๕๕๒ งาน ๖๐ ปี ไอเหมือนฟานโขก “มุทิตาจิตคารวะ ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๕๕๓ การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๙ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ –๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๕๕๓ นิทรรศการศิลปกรรม “แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือน สานหอฝัน สล่าล้านนา” โดยสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ส่งเสริมสล่าล้านนา ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

๒๕๕๔ การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๑๐ กำหนดการเปิดพิธีเปิด ๓ แห่งคือ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อาคารภูมิ์ละคร (ช่วงนคร) เวลา ๑๗.๐๐ น. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอศิลป์ลำปาง (กาดกองต้า) เวลา ๑๗.๐๐ น. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิกและอุตสาหกรรม นิทรรศการแสดงถึง ๒๙ เมษายาน ๒๕๕๔

ปัจจุบัน แสดงผลงานถาวรของตัวเองและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ ที่มีผู้คนมองเห็นคุณค่าช่วยกันรวบรวมไว้เพื่อประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ศีกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่แบบวิถีชนบทที่นับวันจะหาชมได้ยาก

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ “ทำบุญเปิดสวนศิลปกรรม ธารตาดหมอก” นิทรรศการศิลปะ ป่าดง พงไพร เชื่อมฟ้า เชื่อมท้องถิ่น สู่เมือง ณ สวนศิลปรรมบ้าน ข่วงชมพู อ.สอง จ.แพร่

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

๒๕๔๐ ครูผู้มีผลงานทางวิชาการพิเศษการตสอนวิชาศิลปศึกษาจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา

๒๕๔๐ ครูผู้มีผลงานทางวิชาการความชำนาญการพิเศษการสอนวิชาศิลปศึกษาจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา

๒๕๔๒ ครูศิลปศึกษาดีเด่น จังหวัดแพร่

๒๕๔๕ ครูผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดแพร่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๔๙ ครูดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ การสอนศิลปศึกษาช่วงชั้นที่ ๔

๒๕๕๑ ครูผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ราชการส่วนอำเภอสอง จังหวัดแพร่

๒๕๕๑ ครูผู้ให้การสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่นที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๆ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดแพร่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒๕๕๑ ผู้สร้างตำนานสังคมอุดมปัญญา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันการศึกษานอกโรงเรียน ๘ กันยายน ๒๕๕๑

๒๕๕๑ เกียรติคุณสนับสนุนจัดงานกาชาดเมืองอุทยานลิลิตพระลอ ประจำปี ๒๕๕๑ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๒๕๕๒ รางวัลครูดีในดวงใจเข็มเชิดชูเกียรติโล่รางวัล “วันครู” จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๕๒ ครูดีในดวงใจ ๑๖ มกราคม สำนักงานพื้นที่การศึกษาแพร่เขต ๑ ปี ๒๕๕๒

 

ถ่ายครั้งที่ ๒ "นครแห่งนี้ที่พักจิต เมืองพระลอแห่งนี้ที่พักใจ บุญญาสัยศิลปะไทย ฝากชื่อไว้ในแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก “นิทรรศการศิลปะ ป่าดง พงไพร เชื่อมฟ้าเชื่อมท้องถิ่น สู่เมือง” เลขที่ ๗๘ หมู่ ๕ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กับการพรรณนาถึงแก่นศิลปะแบบธรรมชาติ เรียบง่ายแฝงไปด้วยความคมเหมือนลายเส้นที่ใช้สองมือวาดลงพื้นผิว เสียงบรรเลงจากสายธารที่ไหลไม่ขาดสาย โอบกอดด้วยขุนเขาและป่าไม้ ทำให้เกิดศิลปะในแผ่นดินนี้ ตรงนี้ อำเภอสอง"

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 07 •กันยายน• 2013 เวลา 15:56 น.• )