วัดนาแหลมเหนือ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร แต่เดิมสภาพพื้นที่บ้านนาแหลมเป็นพื้นที่ทำนา เมื่อถึงฤดูทำนาต้องมีการพักแรมกันนานหลายเดือน คำว่านาแหมสันนิฐานว่า หมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายแบบชายธงแหลมลงมา ในอดีตบ้านนาแหลมเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนดังปรากฏซากปรักหักพังของวัดวาอารามของหมู่บ้านทั้งสี่ทิศ แต่ช่วงที่เกิดความไม่สงบของภัยสงครามจึงทำให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่นระยะหนึ่ง วัดนาแหลมเหนือ เกิดจากการนำของพ่อหนานปัญญา เดชธรรม ได้พาชาวบ้านมาจับจองพื้นที่สาธารประโยชน์ ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านเดิม แล้วสร้างวัดขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยมีพ่อเจ้าหน้อยคำมูล และคณะศรัทธาจากในเมืองช่วยบริจาคทรัพย์ในการสร้างเดิมมีชื่อว่า “วัดดอนแกแร้งพัก” เพราะสมัยนั้นมีนกแร้งจำนวนมากพักอาศัยอยูที่ต้นดอกแก (ต้นชงโค) แถบบริเวณนั้น และชาวบ้านได้นิมนต์ท่านครูบาอนุมาประดิษฐานในวิหาร องค์ใหญ่มีขนาดหน้าตักประมาณ ๔๐ นิ้ว องค์เล็กมีขนาดหน้าตักประมาณ ๒๕ นิ้ว ภายหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูญหายในปัจจุบันเหลือแต่องค์เล็กเท่านั้น พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงปู่ครูบาเต็ม อินฺทจกฺโก พร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันรื้อถอนวิหารหลังเก่าเพื่อสร้างใหม่ ฉาบด้วยปูน พ.ศ. ๒๔๘๗ ให้สล่าผิ้ว ชาวบ้านกวาว ปั้นพระพุทธรูปปูนเป็นพระประธานในวิหารและเปลี่ยนชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านเป็น วัดนาแหลมเหนือ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๑๙ พระอธิการบุญเส่ง ปญญาสาโร และคณะศรัทธาได้สร้างวิหารหลังใหม่แทนหลังเก่า และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงได้มีงานฉลองพร้อมกันกับศาลากสนเปรียญหลังใหม่

ลำดับเจ้าอาวาส

๑ ครูบาอนุ พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๖

๒ ครูบาเต็ม อินฺทจกฺโก (ปัญญามาก) พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๙๘

๓ พระทองดี รกฺขิตธมฺโม (เดชธรรม) รักษาการ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๒

๔ พระจู รักษาการ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕

๕ สามเณรสุพจน์ รักษาการ พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘

๖ พระอธิการแก้ว ธมฺมสาโร พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙

๗ พระอธิการบุญเส่ง ปญญาสาโร พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๓๘

๘ เจ้าอธิการยุทธการ ยตฺติโก ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน

วัดนาแหลมเหนือ ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านนาแหลม เลขที่ ๑๑๐ หมู่บ้าน ๓ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๕๒๔๑๙๒ มือถือ ๐๘ – ๙๕๕๒ – ๔๑๙๒  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ มีขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๕ ตาราง มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๓๔๑๙ พัทธสีมา เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๔๐

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 07 •มิถุนายน• 2013 เวลา 11:55 น.• )