ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอบคุณพระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี ที่ได้มอบหนังสือพุทธวจน หรือคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสสอนไว้ เนื่องในโอกาสฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๗ ประโยค ณ วัดบุญชุม บ้านห้วยลาน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จำนวน ๘ เล่ม ดังต่อไปนี้ พุทธวจน ๑ ตามรอยธรรม พุทธวจน ๒ คู่มือโสดาบัน พุทธวจน ๓ ก้าวย่าง อย่างพุทธะ พุทธวจน ๔ มรรค (วิธีที่) ง่าย พุทธวจน ๖ อานาปานสติ  พุทธวจน ๗ ฆารวาสชั้นเลิศ  พุทธวจน ๘ อินทรียสังวร พุทธวจน ๙ ปฐมธรรม จัดทำ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และคณะธรรมวัดนาป่าพง ทางเว็บไซต์ขอนำบทความในหนังสือเป็นแนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไป

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 28 •พฤษภาคม• 2013 เวลา 15:53 น.• )