ภาพกิจกรรมทำบุญระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่ง วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๖ ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:21 น. )