เนื่องจากเว็บไซต์ได้นำเสนอเกี่ยวกับศาสนาที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เพื่อให้ศาสนิกชน คือ ปวงชนที่ให้การยอมรับนับถือในคำสั่งสอนศาสนา  ได้มีแหล่งศึกษาศาสนาของตนเองในแบบที่เข้าใจง่าย และตรงต่อหลักคำสอน ซึ่งปัจจุบันได้มีคำสอนอยู่อย่างแพร่หลายที่ให้ศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในสื่อนั้น ๆ เพื่อทำให้หลักศาสนาที่เราได้นำเสนอไปถูกต้องทางผู้จัดทำเว็บจึงขอรับบริจาคหนังสือคำสอนของแต่ละศาสนาคือ พระไตรปิฎก (หรือพุทธวจนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) คําภีร์ ไบเบิ้ล คัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบบทความที่ำนำเผยแพร่ เพื่อให้บทความนั้น ๆ ถูกต้องไม่บิดเบือนคำสอน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญบริจาคในครั้งนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือใหม่ สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๒๘ ๗๕๔๘ หรือส่งมาที่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๑ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐

ภาพเยาวชน ๓ ศาสนา โครงการ"ค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ณ มัสยิดเด่นชัย ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 23 •พฤษภาคม• 2013 เวลา 11:33 น.• )