วัดไผ่ล้อม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีหลวงพ่อเทพเป็นประธานได้ชักชวนศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมการปรึกษางานอื่น ๆ แรก ๆ แห่งการก่อสร้าง มีสภาวะค่อยเป็นค่อยไปเพราะกำลังประชาชนมีไม่มากนัก เริ่มตั้งแต่ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ และวิหารตามลำดับจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าสร้างวิหารสำเร็จลงเมื่อปี ๒๕๐๐ และในช่วงเวลารอผูกพัทธสีมา พ่อเฒ่าวงศ์ แม่เฒ่าคำ ใจนนถี ได้ถวายที่ดินให้แก่วัดอีก ๑ ไร่ ๑ งาน ด้วยวัดไผ่ล้อมมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาไม่ค่อยต่อเนื่อง การดำเนินงานต่าง ๆ จึงล่าช้า การผูกพัทธสีมาจึงสำเร็จลงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดไม่สามารถหาที่ไหนได้ เพราะไม่มีการจดบันทึกเป็นหลักฐาน

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. หลวงพ่อเทพ (เทพวัง) พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐

๒. พระคำมูล พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๕

๓. พระมูล (ข้ามสาม) พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๕

๔. พระอธิการผัด พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗

๕. พระปั๋นแก้ว พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๑

๖. พระอินแปง (ใจนนถี) พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๗

๗. พระอธิการเฉลิม ปภากโร พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๐

๘. พระอธิการนคร มหาปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในปีเดียวกันที่ดินมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๓ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเลขที่ ๑๘

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 08 •เมษายน• 2013 เวลา 06:44 น.• )