"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน (การให้ของคนดี) ๕ อย่างเหล่านี้ คือ ๑. ให้ทานด้วยศรัทธา (ความเชื่อศรัทธาอย่างมีเหตุผล) ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ ๓. ให้ทานตามกาล ๔. ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ ๕. ให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่น"

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลให้ทานด้วยความเชื่อแล้ว ในที่ๆผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปร่างงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่ง."

"บุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้ว ในที่ๆผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเขามีบุตร ภรรยา คนรับใช้ บุคคลเหล่านั้น ย่อมสนใจฟัง และเชื่อถ้อยฟังคำ."

"บุคคลให้ทานตามกาลแล้ว ในที่ๆผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และความต้องการทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามกาล ย่อมบริบูรณ์."

"บุคคลให้ทานมีจิตอนุเคราะห์แล้ว ...ในที่ๆผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา..เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอันโอฬาร(มีทรัพย์แล้ว คิดใช้ทรัพย์ ไมใช่ทนอดอยากแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์)"

"บุคคลให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่นแล้ว...ในที่ๆผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก...และความล่มจมแห่งโภคะของเขา ย่อมไม่มาจากที่ใหนๆ คือจากไฟ จากน้ำ จากโจร หรือจากทายาท (ผู้รับมรดก) ซึ่งไม่เป็นที่รัก."

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แล สัปปุริสทาน ๕  อย่าง."

ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๙๒

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 27 •มีนาคม• 2013 เวลา 18:38 น.• )