รากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับความสุข(ในการดำรงชีวิตของอิสลาม) คือ การศรัทธาและการงานที่ดี ดังที่อัลลอฮุ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้ ว่า "ผู้ใดทีีได้กระทำการงานที่ดี ทั้งชายและหญิงในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา เรา (อัลลอฮุ) จะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดี และเราจะให้ผลตอบแทนแก่พวกเขา ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้กระทำไว้" (อัลนะฮลุ:97) อัลลอฮุ(ซ.บ) ได้ทรงสัญญาแก่ผู้ที่ได้รวมการศรัทธาและการงานที่ดีไว้ด้วยกันว่า อัลลอฮุ (ซ.บ) จะทรงให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่เขา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮุ(ซ.บ)อย่างถูกต้องนั้น การงานที่ดีจะส่งผลให้สามารถปรับปรุงจิตใจและจรรยามารยาททั้งในโลกนี้และโลกหน้า พวกเขาจะมีหลักสำคัญซึ่งเป็นรากฐานที่จะต้องเผชิญในสิ่งต่างๆ

ซึ่งเป็นเหตุแห่งความปลาบปลื้ม ความเบิกบานใจ และสิ่งตรงข้าม คือ ความกังวล ความกลัดกลุ้ม และความเศร้าหมอง ผู้ศรัทธาจะพบกับสิ่งที่นำมาซึ่งความรักและความปลาบปลื้มใจ ด้วยการแสดงความยินดีมีความกตัญญู และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วพระองค์ก็จะทรงทำให้พวกเขามีความเบิกบานและให้ความจำเริญนั้นคงอยู่ตลอดไป ความหวังในผลตอบแทนของบรรดาผู้กตัญญูและผลของความดี จะอยู่เหนือกว่าทุกสิ่ง ผู้ศรัทธาจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา ความทุกข์อกทุกข์ใจ ด้วยการพยายามในสิ่งที่พวกเขาสามารถต่อต้านได้ มีความอดทนในสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนั้น อัลลอฮุ (ซ.บ) จะทรงให้ร่องรอยต่างๆของสิ่งที่ไม่เป็นที่ปรารถนามลายหายไป จะมีแต่ความหวังที่ดี และความต้องการในความโปรดปราน และการตอบแทนจากอัลลอฮุ (ซ.บ) มาแทนที่ ดังที่ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) ได้พูดถึงไว้ในวจนะที่ซอเฮี๊ยะฮ์ ที่กล่าวว่า "ช่างเป็นสิ่งที่น่าประหลาดเหลือเกินสำหรับเรื่องราวของผู้ศรัทธา แท้จริง เรื่องราวของเขาทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นความดีทั้งสิ้น กล่าวคือ หากมีสิ่งที่จะนำมาซึ่งความปลาบปลื้มมาให้กับเขา เขาก็ขอบคุณ นั้นเป็นความดีแก่เขา และหากมีสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจมาประสบกับเขา เขาก็อดทน นั้นก็เป็นความดีแก่เขา และจะไม่มีผู้ใดจะได้รับ นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้น" (บันทึกโดย มุสลิม)

ท่านนะบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) กล่าวว่า ผู้ศรัทธานั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดีจากผลพวงต่างๆของการงานที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และไม่เป็นที่ปรารถนานั้นจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ด้วยเหตุนี้จะพบว่า คนสองคนที่ประสบเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ร้ายที่มีความเหลื่อมล้ำ ในการเผวิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหลื่อมล้ำในการศรัทธา และการงานที่ดีของเขาทั้งสอง ผู้ที่มีลักษณะทั้งสองนี้ติดตัว จะเผชิญกับความดีและความชั่วด้วยการขอบคุณและอดทน และสิ่งที่ติดตามมาก็คือ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบานใจ การไม่มีความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความเศร้าหมอง ความกังวล คับอกคับใจ ตลอดจนความทุกข์ยากในชีวิต และเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในโลกนี้อย่างสุขสมบูรณ์ ส่วนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม จนแสดงความดีอกดีใจอย่างสุดขีด มารยาทของเขาก็จะผิดเพี้ยนไป เขาจะเผชิญหน้าดังเช่นสัตว์เดียรฉานที่เผชิญหน้ากัน นั่นคือ ความงก ความหวงแหน ไม่มีความสบายใจ ยิ่งไปกว่านั้น เขาจะเป็นผู้ที่หัวใจแตกสลายในหลายด้าน คือกลัวว่าสิ่งที่เป็นของรักของเขาจะมลายหายไป จะมีการขัดขวางต่างๆเกิดขึ้นมากมาย การที่จิตใจไม่สงบ ทำให้มีการคาดคะเนไปต่างๆนานา เขาจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาด้วยความกังวล ความไม่สบายใจ ความกลัว และความอึดอัดใจ ดังนั้น อย่าได้ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลย ไม่ว่าจะเป็รความทุกข์ยากในชีวิตหรือโรคภัยต่างๆทางความคิด และความกลัวที่จะนำไปสู่สภาพที่เลวร้ายที่สุด สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้แก่เขา และไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเขาให้เขาได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายทุกข์ได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ด้วยประสบการณ์ และเมื่อท่านได้ตรึกตรองและนำมาเปรียบเทียบกับสภาพต่างๆของผู้คนทั้งหลายแล้ว ท่านก็จะเห็นความแตกต่างที่มีอย่างมากมาย ระหว่าง ผู้ศรัทธาที่กระทำตามขอบเขตการศรัธา กับผู้ทีปฎิเสธศรัทธา ย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน

ศานาอิสลามได้ส่งเสริมอย่างจริงจัง "ให้มีความพึงพอใจในริสกีย์(ปัจจัยยังชีพ)จากอัลลอฮุ(ซ.บ)" และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์อย่างมากมายหลายรูปแบบ จากความโปรดปรานและความกรุณาของพระองค์... อามีน...

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 15 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 09:28 น.• )