สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในการนี้ทรงประเคนสิ่งของพระราชทานสำหรับโรงเรียน ถวายเจ้าอาวาสผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา จากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จไปยังห้องบรรยายสรุป ผู้จัดการโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา ทูลรายงานประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการดำเนินงานของโรงเรียน

จากนั้นเสด็จขึ้นชั้นสองของอาคารเรียน ทอดพระเนตรผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน และคลินิก ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาบาลีและงานช่างสิบหมู่ จากนั้นเสด็จลงชั้นหนึ่ง ทอดพระเนตรการสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งจัดแสดงการสวดเบิก และกิจกรรมภายในห้องสมุด เสด็จลงจากอาคารทรงปลูกต้นบุญนาค ๑ ต้น ทอดพระเนตรแปลงผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบภัตตาหารเพล ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ และโครงการภัตตาหารเพลและอาหารเสริมนมพระราชทาน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา และกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครประกอบภัตตาหารเพล จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ไปยังท่าอากาศยานแพร่ สำหรับวัดสัมฤทธิบุญ เดิมตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๑ บ้านสบป้าก หมู่ ๑๐ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานนำโดยครูบาบุญนะ ปัจจุบันอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๕ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และวัดสัมฤทธิบุญได้รับอนุญาตให้สร้างอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วัดขาดพระภิกษุจำพรรษาญาติโยมจึงได้นิมนต์พระมหาชาญชัย ฉายา ชาตวิโร ซึ่งปัจจุบันคือพระครูวิจิตรธรรมสาธก จากวัดพระพุทธบาตรตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และได้ร่วมกับญาติโยมจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็น ๓๑ ไร่ ๓ งาน ด้านการศึกษาโรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 15 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 09:27 น.• )