วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนินาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ถึงบริเวณที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หยวก บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทรงปล่อยปลานิล ปลาไน ปลาซ่ง ปลายี่สกเทศ และปลาตะเพียนขาว ลงในอ่างเก็บน้ำ การเสด็จฯ มาครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จฯ มาช่วยแพทย์หลวงที่เดินทางล่วงหน้ามาตั้งหน่วยตรวจรักษาผู้ป่วยและทรงรับผู้ป่วยหนักไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ เป็นจำนวนมาก ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด มีราษฎร พ่อค้า คหบดี ได้แสดงความจงรักภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำและพระราชทานพระราชดำรัสแก่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง และเจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ทรงพอพระราชหฤทัยในความสำเร็จของโครงการนี้ หลังจากนั้นได้ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน และทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย จนถึงเวลาเย็น จึงเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามบินแพร่ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับจังหวัดเชียงใหม่

หลังการเสด็จฯในครั้งนี้กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำดับ คือ

๑. ฝายแม่แรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๒๐ไร่ (ก่อสร้าง ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และเสร็จสิ้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔)

๒. อ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ (ก่อสร้าง วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ และเสร็จสิ้นโครงการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔)

๓. อ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านมณีวรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ (ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔)

๔. อ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโหล้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ (ก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖)

๕. อ่างเก็บน้ำห้วยป้อม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ (ก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖)

๖. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ (ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)

๗.อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านหนุนใต้ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ (ก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๒๘ และสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ )

๘.อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ แม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๕,๐๐๐ไร่ (ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ )

๙. อ่างเก็บน้ำห้วยกาล (ในพระราชดำริ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกาล ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ (ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และเสร็จสิ้นโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 18 •มีนาคม• 2013 เวลา 10:01 น.• )