๑. ชื่อหมู่บ้าน บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒. ทิศเหนือของหมู่บ้าน ติดกับ บ้านย่านยาว ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงใข่ ทิศใต้ของหมู่บ้าน ติดกับ บ้านไผ่ล้อมตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ติดกับ แม่น้ำยม บ้านสันป่าสัก บ้านบุญเจริญ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ติดกับ.....เทือกเขา และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๓. ข้อมูลด้านการปกครอง - เจ้าอาวาสองค์แรกของหมู่บ้าน ครูบาลาน - ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน ชื่อ พ่อหลักมูล ทองมาศ ปี.พ.ศ. ๒๔๘๒  - กำนันคนแรกของตำบลวังหงส์ ชื่อ พระยาเผือ ชัยนนถี ปีพ.ศ. ๒๔๔๐ - ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนชื่อ นายเส็ง จินะ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕ ๔. ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ( ภาพประกอบในอดีต ๓ ภาพ และภาพปัจจุบัน ๓ ภาพ  - บ้านวังหงส์ตั้งขึ้นก่อน ปีพ.ศ. ๒๔๔๐ มีอายุนับจนถึงปัจจุบัน กว่า ๒๐๐ ปี ก่อนนั้นมีผู้มาจากตำบลในเวียงคือ บ้านเชตวัน บ้านประตูมาร บ้านน้ำคือ เพื่อจับจองเอาที่ดินเป็นที่ทำกิน ทำไร่ ทำนา ทำสวน บริเวณหนองน้ำอันกว้างใหญ่ ใส ลึก ทุกๆวันชาวบ้านจะเห็นนก สีขาวลำตัวใหญ่ยาว คอยาว คล้ายห่าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “นกหงส์” จึงได้ตั้งนามบ้านว่า “บ้านหนองหงส์” และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จึงได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็น “บ้านวังหงส์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

๕. เหตุผลที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน เช่น ตั้งชื่อหมู่บ้านตาม กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคนแรก , ตามแม่น้ำ, วัด, ความเชื่อ, เหตุผลที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน ชื่อตามหนองน้ำที่ฝูงหงส์ที่ลงมาเล่นน้ำ และหาพฤษาหาร ในหนองน้ำ

๖. ตำนาน ความเชื่อ ( เรื่องเล่าปากต่อปาก นิทานหมู่บ้าน ) ตามเรื่องที่เล่าปากต่อปาก

๗. เหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านประทับใจมากที่ที่สุดจนถึงทุกวันนี้ ( ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคณะนักข่าวและดาราจากทีวีช่อง ๕ ของประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาหาข้อมูล “ตระกูลหงส์” ของตำบลวังหงส์

๘. เหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านจดจำมาจนทุกวันนี้ ( ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โรคระบาด บาดเจ็บ เป็นต้น ) - น้ำท่วมเดือน กันยยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

๙. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่สำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน - อาชีพสำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เครืองมีที่ใช้คือเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรกล จอบ เสียม - อาชีพรอง การเย็บผ้าพรมปูพื้น และพรมเช็ดเท้า และการทำกรงนกขาย

๑๐. อาหารพื้นถิ่นในหมู่บ้าน  - น้ำพริก ผักนึ่ง แกงหน่อไม้ แกงแค เนื้อ ปลา - แกงฮังเล และอื่นๆ๑๑. ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของหมู่บ้าน - ป๋าเวณีดำหัวหงส์ ( ประเพณี ) มีขึ้นในเทศกาลวันสงกรานต์ ๑๖ เมษายน ของทุกๆ ปี ( วันปากปี )

๑๒. การแสดงศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้าน - การทำตุงซาววา ใช้ในงานอวมงคล เพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้พ้นจากเวรจากกรรม - การฟ้อนรำเอื้องเวียงเหนือ ศิลปะฟ้อนรำของชาวล้านนาเรา - ตีกลองปูจา ก่อเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระ ในเทศกาลวันสงกรานต์

๑๓. การแสดงการแต่งกายของประชาชนในหมู่บ้านทั้งอดีตและปัจจุบัน - การแต่งกายแบบพื้นเมือง เสื้อดำหม้อห้อม ซิ่นแล้ ซิ่นตรามะนาว

๑๔. แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน - อนุสรณ์สถานตำนานบ้านวังหงส์ - แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ - วัดวังหงส์เหนือ วัดวังหงส์ใต้ และสำนักสงฆ์พระธาตุดอยโตน

๑๕. ลักษระภาษาพูด - พูดภาษาพื้นบ้าน

๑๖. โบราณสถานและโบราณวัตุของหมู่บ้าน - อนุสรณ์สถานตำนานบ้านวังหงส์  - วัดวังหงส์เหนือ วัดวังหงส์ใต้ และสำนักสงฆ์พระธาตุดอยโตน

๑๗. พิธีกรรม / ความเชื่อ เช่น การนับถือผี คนทรงเจ้า หมอดู หมอผี หมอตำแย เป็นต้น - ผีปู่ ผีย่า และการเชิญผีปู่ ผีย่า เข้าทรงเจ้า ในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งลูกหลานจมาดำหัวผีปู่ ผีย่า ใน วันที่ ๑๗ เมษายนของทุกๆปี. ( วันปากเดือน )  - การเชิญผีนางกวัก ( ผีย่าหม้อนึ่ง )

๑๘. ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น สมุนไพร ตั๋วเมือง เกษตร วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น - ชื่อ พ่อศีลธรรมส่ง หงษ์สามสิบเก้า อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๓ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ มือถือ....๐๘ – ๖๑๙๘-๓๒๙๑ เชี่ยวชาญด้าน ไสยศาสตร์ - ชื่อ พ่อบุญยก ธงสิบเก้า อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหงส์ ตำบล วังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ มือถือ ๐๙ - ๐๐๕๖ – ๑๐๘๑ เชี่ยวชาญด้าน การต่อกระดูก - ชื่อ พ่อจรัส นามสกุล ยะปะนันท์ อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๓ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐- ๕๔๖๔ ๔๐๖๔ มือถือ ๐๘ -๔๖๐๙ ๒๓๑๔ - เชี่ยวชาญด้าน พิธีสู่ขวัญ , สะเดาะเคราะห์ , ปูชาเตียน เป็นต้น

๑๙. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็น - ด้านศาสนา ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานต์ และวันธรรมสวนะ - ด้านประเพณี งานป๋าเวณีดำหัวหงส์ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ( วันปากปี ) ของทุกๆปี

๒๐. ผู้ให้ข้อมูลชื่อ พ่อจรัส ยะปะนันท์ อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ – ๕๔๖๔ ๔๐๖๔ มือถือ ๐๘ – ๔๖๐๙ ๒๓๑๔ ตำแหน่ง มัคทายก วัดวังหงส์เหนือ

ผู้เก็บข้อมูล นายหวิง ใจชิน รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวังหงส์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 25 •มกราคม• 2013 เวลา 22:00 น.• )