วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธาน พิธีมอบของพระราชทาน ให้กับโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ. วัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่